כחבר בארגון נכי צה"ל אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית של הראל. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לפוליסה.​

 • חברי ארגון נכי צה"ל, המשלמים דמי חבר לארגון באופן סדיר ונכללים ברשימות חברי הארגון
 • נכי צה"ל שאינם חברי הארגון ועובדי הרגון שקיבלו אישור בכתב על זכאותם להצטרף לביטוח הסיעודי, על-פי הקריטריונים שנקבעו על-ידי הארגון
 • בני/ות זוג של חברי הארגון ועובדיו (לרבות ידוע/ה בציבור) וילדיהם, כמפורט בתנאי הפוליסה
 • ​כל המבוטחים בביטוח הסיעוד הקבוצתי הקודם (ברובד הבסיס וברובד יחידות הברירה) יועברו באופן אוטומטי לביטוח החדש החל מתאריך 1.1.2018.
 • חבר ארגון חדש יצורף לרובד הבסיסי החל ממועד הצטרפותו לארגון, בכפוף לעמידתו בתנאי החיתום הרפואי לרובד הבסיסי, כמפורט בפוליסה.
 • חבר ארגון יהיה זכאי לרכוש 2-8 יחידות ברירה, ובלבד שעמד בתנאי החיתום הרפואי לרובד יחידות הברירה, כמפורט בפוליסה.  במקרה בו ענה חבר ארגון על אחת משאלות הצהרת הבריאות תשובה חיובית הקשורה לנכות הצה"לית, זכאותו לרכישת רובד יחידות הברירה תוגבל ל- 2-4 יחידות ברירה בלבד.
 • עובד ארגון שבחר בכך, יצורף לרובד הבסיסי בכפוף לעמידתו בתנאי החיתום הרפואי לרובד הבסיסי, כמפורט בפוליסה.
 • עובד ארגון המבוטח ברובד הבסיסי ושבחר בכך, יהיה זכאי לרכוש 2-8 יחידות ברירה, ובלבד שבוטח ברובד הבסיסי ועמד בתנאי החיתום הרפואי עבור יחידות הברירה, כמפורט בפוליסה.
 • בן משפחה של חבר או עובד הארגון שבחר בכך, יהיה זכאי לרכוש 2-12 יחידות ברירה, ובלבד שעמד בתנאי החיתום הרפואי עבור רובד יחידות הברירה, כמפורט בפוליסה.
פוליסת הביטוח הקבוצתית שברשותך תבוטל בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • במקרה בו תבטל את חברותך בארגון או שזו תבוטל ביוזמת הארגון, אלא אם תודיע למשרד הביטחון ולהראל על רצונך להישאר מבוטח בביטוח הסיעודי
 • הפוליסה הקבוצתית אינה מתחדשת בהראל או אצל מבטח כלשהו
 • פטירה שבשלה המבוטח מאבד את זכאותו להיכלל בפוליסה הקבוצתית

בכל אחד ממקרים אלו תקבל מאיתנו הודעה בכתב שהביטוח הקבוצתי שלך אינו מתחדש ושבאפשרותך לעבור לפוליסת המשך פרטית בתוך 60 יום.

בפוליסת ההמשך הפרטית:

 • סכומי הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח לא יפחתו מאלו הקבועים בפוליסה הקבוצתית, אלא אם תבקש זאת במפורש.
 • דמי הביטוח לא יהיו גבוהים מדמי הביטוח שיהיו נהוגים במועד המעבר למצטרפים חדשים בפוליסת פרט דומה בהראל, ובהנחה של 30% לשלוש שנים. החל משנה רביעית עד שנה שישית- גובה ההנחה יהיה 20% הנחה, והחל מהשנה השביעית- 10% .
 • במעבר לפוליסת ההמשך יינתן רצף ביטוחי מלא, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.

המעבר לפוליסה פרטית עשוי להיות כרוך בהעלאה משמעותית של דמי הביטוח.
פרטים נוספים על האופציות להמשך הביטוח - כמפורט בפוליסה המלאה.

​תהליך ההצטרפות מתבצע באמצעות סוכנות הביטוח מבטח סיימון.

מוקד הצטרפות ומכירות:

1-800-201-028
א' - ה': 8:30-16:30

מוקד מידע והגשת תביעות סיעוד:

1-800-650-660
hmvs@mvs.co.il
א' - ה': 8:30-16:30

לתשומת לבך, בחודש ינואר 2018 מוקדי השירות יפעלו במתכונת מורחבת, במסגרת שעות הפעילות הבאות:

א' - ה': 8:30-18:30, ו': 9:00-12:00