​בחודש מרץ 2014 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה- Foreign Account Tax Compliance Act, שמטרתו אכיפה טובה יותר על תשלום המסים של אמריקאים המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארצות הברית. בהתאם לחוק זה, על כל גוף פיננסי לבצע בדיקת נאותות לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו, לצורך זיהוי חשבונות המוחזקים על-ידי אזרחים או תושבים אמריקאים וכן על-ידי ישויות שבהן יש לאמריקאי החזקה מהותית. על הגופים הפיננסיים להעביר לרשויות המס מידע אודות חשבונות כאמור, וכן מידע אודות מי שסירבו לשתף פעולה עם בקשת המידע שהופנתה אליהם.

בין ישראל לממשל האמריקאי נחתם הסכם בין מדיני בנוגע ליישום חוק ה- FATCA, במסגרתו מדינת ישראל לקחה על עצמה ליישם את הוראות החוק בגופים הפיננסיים של מדינת ישראל. גוף פיננסי שלא יציית להוראות חוק ה- FATCA יוכרז כגוף פיננסי שאינו מציית ויהיה כפוף לסנקציות משמעותיות.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

​בהתאם לחוק רשות המיסים האמריקאית, חובה למלא טופסי FATCA במקרים הבאים:

  • כל עמית המצטרף להראל קופת גמל להשקעה.
  • עמית שהוא תושב או אזרח אמריקאי יידרש למלא טופס W-9 של רשות המיסים האמריקאית.
  • עמית שארץ הולדתו היא ארה"ב ויבקש להצהיר על כך שאינו תושב / אזרח אמריקאי, יידרש למלא טופס W-8, וכן לספק טופס ויתור על אזרחות אמריקאית.
  • עמית שלגביו קיימת אינדיקציה לתושבות או לאזרחות אמריקאית, כמו למשל כתובת מגורים אמריקאית / כתובת למשלוח דואר, ויבקש להצהיר על כך שאינו תושב / אזרח יידרש למלא את טופס האינדיקציות וכן טופס W-8, ולצרף צילום תעודת זהות או דרכון לא אמריקאי.

​יש להקפיד על ההנחיות למילוי טופסי ה- FATCA, החלות על כל קופת גמל להשקעה שנפתחה החל משנת 2014.
עמית הראל גמל להשקעה ומי שרשאי למשוך כספים או לשנות מוטבים בקופה נדרש להשיב על שאלות הנוגעות לתושבות / לאזרחות אמריקאית ולארץ הלידה, ולמלא טפסים הנדרשים על-ידי רשות המיסים האמריקאית במקרים הבאים:

  • פתיחת קופת גמל להשקעה חדשה
  • רישום או שינוי מיופה כוח או אפוטרופוס בקופה
  • ביצוע פדיון 
  • משיכת כספים על-ידי מוטב במקרה של פטירת העמית

לצורך ביצוע הפעולות האמורות, יש למלא את טופסי ה- FATCA הנדרשים, המצורפים בתחתית העמוד.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף