>

כעמית בקופת הגמל של הראל, באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שלך, לאחר סיום עבודתך כשכיר אצל מעסיק מסוים, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה.
היות וכספי הפיצויים בקופת הגמל שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון הפנסיוני שלך והנם הכנסת עבודה החייבת במס על-פי תקנות מס הכנסה, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח שלך או עם היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.


פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי הפיצויים מקופת הגמל שלך.

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

חשוב שתדע כי כספי הפיצויים הנצברים לזכותך בקופת הגמל מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה (כ- 45%). משיכתם מקטינה משמעותית את קצבת הפנסיה שלך בגיל פרישה. בנוסף, בהתאם לתקנות מס הכנסה יתכן ותידרש לשלם מס בעת משיכת כספי הפיצויים.
לצמצום הפגיעה בקצבת הפנסיה שלך ולצמצום תשלום מס, באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים שלך באופן חלקי או לדחות את משיכתם למועד מאוחר יותר, באמצעות בחירה באחת מהחלופות הבאות (בעת הודעתך למס הכנסה באמצעות טופס 161א'):

 • רצף קצבה - באפשרותך למשוך באופן חלקי את כספי הפיצויים שלך עד לסכום החייב במס, ולייעד את יתרת כספי הפיצויים שלא משכת לקצבת הפנסיה שתקבל בגיל פרישה. כספים הנותרים ברצף קצבה אינם חייבים בניכוי מס בעת שחרורם על-ידי המעסיק.
 • רצף פיצויים - באפשרותך לדחות את משיכת כספי הפיצויים למועד עזיבת מקום העבודה הבא שלך או עד למועד יציאתך לגמלאות, ובכך לדחות את תשלום המס ואף לצמצם אותו באופן משמעותי. צמצום תשלום המס אפשרי היות וכל תקופות עבודתך יחשבו כתקופת עבודה אחת. רצף פיצויים אפשרי רק במקרה בו לא משכת כלל כספי פיצויים ממקומות העבודה בהם עבדת, מצאת מקום עבודה חדש כשכיר בתוך שנה מיום סיום עבודתך הקודמת והודעת על רצונך לרצף פיצויים למס הכנסה (באמצעות טופס 161א').

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על-ידי הבנק
 • טופס 161 או אישור פקיד שומה. יש להקפיד על מספר תיק ניכויים מתאים למסלול בקופה. למידע נוסף על טופס 161>
 • אסמכתא לענין סיום יחסי עובד מעביד. ככל שסיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש להמציא שחרור כספי פיצויים על ידי המעסיק.
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל מלא וחתום על-ידך (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם, בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה)

​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il 
באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351.

באפשרותך לוודא את הגעת הבקשה באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.

 • אנו נבדוק שטופס הבקשה והמסמכים הנלווים תקינים ושלמים. אם תימצא זכאי לכספים, העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.
 • לידיעתך, יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
 • בכל מקרה של בעיה יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.

מסמכים וטפסים