הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

מזומנים ושווי מזומנים – 8.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות –  47.38%
אג"ח קונצרניות סחירות – 14.09%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים – 30.43%
פיקדונות והלוואות -  0%
השקעות אחרות -  0.02%

סך היקף הנכסים באלפי ₪ – 32,627

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

תשואה נומינלית (ברוטו) -  1.37%-
מצטבר ברוטו ל-5 שנים (2014-2018)
שיעור עליית המדד בשנת הדוח – 1.20%

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2018

שיעור דמי הניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע- 0.0%
שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בממוצע - 0.0%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.03%   
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני: שיעור הוצאות לניהול חיצוני מהווים את מלוא שיעור ההוצאות לניהול השקעות.

כלים נוספים