​הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019 (באלפי ש"ח)

מזומנים ושווי מזומנים - 9.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 17.2%
אג"ח קונצרניות סחירות - 0.63%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 68.86%
פיקדונות והלוואות - 1.83%
השקעות אחרות - 2.46%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח - 278,267

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 21.17
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2015-2019) - 40.28%
שיעור עליית המדד בשנת הדוח - 0.30%

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2019

שיעור דמי הניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע - 0.19%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.59%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.10%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.08%

כלים נוספים