נתונים כלליים נכון ליום 31.12.2019:


סך נכסי הקרן: 1,244,860 אש"ח
שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (במונחים שנתיים): 0.66%
שיעור הוצאות לניהול השקעות: 0.064%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני: 0.057%

הרכב נכסים

מזומנים ושווי מזומנים - 3.43%
ניירות ערך סחירים - 34.80%
ניירות ערך שאינם סחירים - 47.21%
פקדונות והלוואות - 13.40%
סיוע ממשלתי ישיר - 0.69%
אחרים - 0.47%

כלים נוספים