הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018 (באלפי ש"ח)

מזומנים ושווי מזומנים - 7.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 41.88%
אג"ח קונצרניות סחירות - 12.80%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 11.67%
פיקדונות והלוואות - 22.65%
השקעות אחרות - 3.97%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח - 84,250

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 1.12-
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2014-2018) - 12.52%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 1.20%

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2018

שיעור דמי הניהול מההפקדה שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.73%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.06%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.04%

כלים נוספים