הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018 (באלפי ש"ח)

מזומנים ושווי מזומנים - 6.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 64.52%
אג"ח קונצרניות סחירות - 8.49%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 0.32%
פיקדונות והלוואות - 19.08%
השקעות אחרות - 1.38%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח- 25,980

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 0.70-
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2014-2018) - 4.10%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 1.20% 

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2018

שיעור דמי הניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.70%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.01%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.00%

כלים נוספים