הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019

מזומנים ושווי מזומנים - 4.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 67%
אג"ח קונצרניות סחירות - 7.71%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 0.36%
פיקדונות והלוואות - 18.38%
השקעות אחרות - 2.52%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח- 25,544

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 5.08
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2015-2019) - 9.08%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 0.30% 

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2019

שיעור דמי הניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.77%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.01%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.00%

כלים נוספים