הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018 (באלפי ש"ח)

מזומנים ושווי מזומנים - 6.53%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 63.63%
אג"ח קונצרניות סחירות - 8.63%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 0.13%
פיקדונות והלוואות - 21.20%
השקעות אחרות - 0.00%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח:  67,765

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 0.94-
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2014-2018)  12.94%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 1.20%  

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2018

שיעור דמי הניהול מההפקדה שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.65%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.02%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.01%

כלים נוספים