הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019

מזומנים ושווי מזומנים - 3.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 68.21%
אג"ח קונצרניות סחירות - 7.04%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 0.24%
פיקדונות והלוואות - 20.72%
השקעות אחרות - 0.66%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח:  58,104

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2019

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 5.65
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2015-2019)  14.01%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 0.30%  

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2019

שיעור דמי הניהול מההפקדה שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהחיסכון שגבתה הקופה בממוצע - 0.55%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.02%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.01%

כלים נוספים