הרכב נכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

מזומנים ושווי מזומנים - 17.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות - 11.90%
אג"ח קונצרניות סחירות - 0.71%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים - 68.24%
פיקדונות והלוואות - 0.00%
השקעות אחרות - 2.15%

סך היקף הנכסים באלפי ש"ח - 5,372

 

שיעורי תשואה נומינליות על הנכסים לתקופת הדוח השנתי 31.12.2018

תשואה נומינלית (ברוטו) -% 6.99-
מצטבר ברוטו ל- 5 שנים (2014-2018) - 22.08%
שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח - 1.20%

 

ממוצע דמי ניהול ועמלות לתקופת הדוח 31.12.2018

שיעור דמי הניהול מההפקדה שגבתה הקופה בממוצע - 0.00%
שיעור דמי הניהול מהצבירה שגבתה הקופה בממוצע - 0.88%
שיעור הוצאות ניהול השקעות - 0.14%  
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.07%

כלים נוספים