>

הבהרות משפטיות

 

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן - "המידע" ו/או "התוכן") הינם בבעלות הראל פיננסים וחלקם התקבלו מצדדיים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן - "ספקי מידע"); השימוש במידע וכן הגלישה באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו במסגרתו מפעם לפעם (להלן - "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. הראל פיננסים רשאית לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם:

 • כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן הינם בבעלות הראל פיננסים ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.
 • ידוע למשתמש כי המידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד. המשתמש לא יעשה שימוש ולא ירשה לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן, וכן לא יעשה כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה ובכבודה של הראל פיננסים כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר, לרבות ספקי המידע.
 • המשתמש לא יעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את המידע התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא יפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכן לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 • המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהראל פיננסים וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על-ידי המשתמש.
 • השימוש במידע הינו על אחריותו של המשתמש והראל פיננסים וספקי המידע שלה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע ו/או לזמינות המידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג'.
 • התכנים המוצגים באתר זה אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים שהראל פיננסים רכשה מספקי המידע המתאימים מבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים. כמו כן, ידוע למשתמש כי השירות באמצעות אתר זה ניתן למשתמש "AS IS" והראל פיננסים אינה אחראית כלפי המשתמש בשל  אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.
 • המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר והראל פיננסים אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה ושינויים אלו ימצאו ביטוי מיידי באתר.
 • השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד- "מחשב אישי"). תשומת לב המשתמש מופנית  לכך שהנו אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו, ובמחשב המשתמש האישי. לאור זאת על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.
 • הראל פיננסים עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. הראל פיננסים לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על-ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
 • הראל פיננסים משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות, אך למרות זאת, כידוע אין אפשרות לחסימה מוחלטת והראל פיננסים ו/או ספקי מידע לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר - הן המידע הכללי והן המידע לגבי חשבונות המשתמש.
 • הראל פיננסים אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
 • האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. הראל פיננסים ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על-ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

מובהר, כי החומר המפורסם באתר האינטרנט אינו מיועד ל- U.S. Persons, כהגדרת המונח בסעיף 902(k)(1) לחוק ה- Securities Act of 1933.​

כלים נוספים