תנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ו/או של כל אחת מחברות הבנות והחברות הקשורות שלה, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש.

button

מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים ("קבוצת הראל"). מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שהנך מוסר לנו ושנאסוף עליך באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים במוצרי הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בקבוצת הראל.

button