​פוליסת ביטוח הבריאות לחברי התנועה הקיבוצית ולבני משפחותיהם - מגן בריאות לקיבוץ, נבנתה במיוחד עבורך ועבור בני משפחתך, והינה מהמתקדמות בשוק ביטוחי הבריאות בישראל.
בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה, תקופת ההסכם תוארך עד ליום 30.04.2018.
לא חלו שינויים בתנאי הכיסוי הביטוחי ובגובה דמי הביטוח.
פוליסה זו ניתנת בתנאים נוחים, ללא צורך בהצהרת בריאות, וכוללת בין היתר את הכיסויים הבאים:

 • השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
 • הסעה הכרחית באמבולנס
 • חוות דעת שנייה על-ידי רופא מומחה
 • שירותים רפואיים נוספים
 • פיצוי בגין פטירה ממחלה קשה
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

   הפוליסה מיועדת לחברי קיבוצים / מושבים שיתופיים שהסכימו לצירוף חבריהם לפוליסה, ולבני משפחותיהם: בני/ות זוג של חברי קיבוץ, אלמנים/ות של חברי קיבוץ, מועמדים לחברות ותושבים במקום, הורי חברי קיבוץ, ילדי חברי קיבוץ עד גיל 19, בני/ות זוג של ילדי חברי קיבוץ ונכדי חברי קיבוץ. 

  עיקרי הפוליסה

   הפוליסה כוללת, בין היתר, את הכיסויים הבאים:

  • השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל (כולל הצלת שמיעה וראייה)
  • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
  • הסעה הכרחית באמבולנס
  • חוות דעת שנייה על-ידי רופא מומחה
  • שירותים רפואיים נוספים
  • פיצוי בגין פטירה כתוצאה ממחלה קשה

  כיצד מצטרפים?

  • הצטרפות כל קיבוץ לפוליסה הינה על בסיס וולונטרי ולאחר חתימה על טופס "אישור קיבוץ". כל קיבוץ יצרף את כל חבריו באמצעות רשימה שתועבר לחברת הביטוח.
  • מבוטחים קיימים שהיו מבוטחים במסגרת הביטוח הקודם יצורפו לפוליסה זו באופן אוטומטי, ברצף ביטוחי מלא, ללא צורך במילוי הצהרה בריאות או בתקופת אכשרה.

  לפרטים נוספים על אופן ההצטרפות לפוליסה.

 • ​השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל

   כיסוי זה כולל את הטיפולים הרפואיים הבאים:

  1. השתלת איבר שלם או חלק מאיבר, כגון: מח עצם, ריאה, אונת ריאה, לב, כליה, לבלב, מעי, רחם, שחלות, כבד, אונת כבד וכל שילוב ביניהם או של חלקיהם. הכיסוי כולל שיפוי מלא עבור השתלה שבוצעה בתיאום עם החברה, ושיפוי עד תקרה של 1,000,000 ₪ להשתלה שלא בוצעה בתיאום עם החברה (למעט השתלת כליה). עבור השתלה שבוצעה ללא תיאום עם החברה עקב אי יכולתה לארגן את ביצוע ההשתלה תקרת הכיסוי היא 400,000 ₪.
  כמו כן, כיסוי זה כולל גמלה חודשית בסך 5,500 ​למשך 24 חודשים, לאחר ביצוע השתלת כבד, לב או לב-ריאות, וכן גמלה חודשית בסך 5,500 ₪ למשך 12 חודשים לאחר ביצוע השתלת כליה או כליה-לבלב או השתלת מח-עצם מתורם זר.

  2. כל ניתוח וטיפול אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל מסיבה כלשהי, או שאין ניסיון מספיק בביצועו ואין לו טיפול חלופי הדרוש להצלת חיי המבוטח, כולל הצלה של לפחות 75% מכושר השמיעה והראייה. הכיסוי כולל שיפוי עד לתקרה של 950,000 ₪.

  3. כל ניתוח הניתן לביצוע בישראל, אך נדרש לביצוע בחו"ל מאחר וקיימת סכנה לחיי המבוטח, או שמטרתו מניעת נכות צמיתה מעל 75%, ובלבד שהינו לצרכים רפואיים, מבוצע במוסדות רפואיים מוכרים ואינו לצרכים קוסמטיים או ניסיוני. הכיסוי כולל את כל השירותים הקשורים באשפוז והשירותים הרפואיים הנלווים: שכר מנתח, הרדמה, חדר ניתוח, אחות פרטית ובדיקה פתולוגית, ובמסגרתו יינתן שיפוי בגובה העלות בפועל ועד לתקרה של 200% מעלות הניתוח בארץ.

  תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

  במסגרת כיסוי זה תוכל לקבל שיפוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, תרופות הכלולות בסל אך אינן מוגדרות על-פי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל לטיפול במצב הרפואי הנדון וכן תרופות המוגדרות כ- off label. סכום הביטוח המרבי אותו תשלם חברת הביטוח מעל להשתתפות העצמית הינו 1,500,000 ₪, בגין תקופת ביטוח מתחדשת בת 36 חודשים כל אחת. כמו כן, החברה תעניק שיפוי בגין עלות השירות / הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה, לרבות הזרקה או מתן עירוי, בסכום שלא יעלה על 530 ₪ לטיפול ועד 10,500 ₪ לכל תקופת הביטוח.

  הסעה הכרחית באמבולנס

  במסגרת כיסוי זה תוכל לקבל החזר בגובה תעריף מד"א בגין העברה של החולה מבית חולים אחד למשנהו, לצורך ביצוע ניתוח או לאחריו, באמצעות אמבולנס ציבורי או פרטי.

  חוות דעת שנייה על-ידי רופא מומחה

  במסגרת כיסוי זה תוכל לקבל שיפוי בגובה של 85% מההוצאות שהוצאת בפועל להתייעצות עם רופאים מומחים מחו"ל לצורך קביעת סוג הטיפול המומלץ למצבך הרפואי, ועד לתקרה של 1,500 $. בנוסף, הכיסוי כולל שיפוי בגובה 85% מההוצאות בפועל עבור חוות דעת רפואית נוספת בישראל או בחו"ל על-ידי רופא מומחה, ועד לתקרה של 2,500 ₪.

  שירותים רפואיים נוספים

  1. כיסוי  לחולה סרטן (על-פי הגדרתו בפוליסה), שקופת החולים / השב"ן בו הוא חבר דחו את בקשתו לביצוע הפרוצדורות האמורות, יהיה זכאי להשתתפות בביצוע הבדיקות הבאות: עד 4,000 ₪ לבדיקת MRI בכל מכון ו/או מוסד רפואי בישראל, ובדיקות אונקולוגיות וגנטיות בתקרה של עד 2,500 ₪ לבדיקה.

  2. כיסוי לגרידות ולהפלות שלא במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי: לפרוצדורה שבוצעה בהסדר עם חברת הביטוח יינתן שיפוי מלא, ולפרוצדורה שבוצעה שלא במסגרת ההסדר יינתן שיפוי עד לגובה של 4,000 ₪.

  3. טיפולים משפרי איכות חיים שאינם בסל הבריאות, כגון טיפול בתא לחץ שלא בהתוויה ו- MRI בישראל, לאחר מיצוי במסגרת קופת החולים או השב"ן.

  פיצוי בגין פטירה כתוצאה ממחלה קשה

  במסגרת כיסוי זה יורשיך יקבלו פיצוי חד-פעמי במקרה של פטירתך כתוצאה מאחת המחלות המוגדרות בפוליסה, וביניהן: סרטן, אי-ספיקת כליות כרונית, התקף לב חריף, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, פרקינסון, צפדת ועוד. סכום הפיצוי הינו עד לתקרה של 50,000 ₪, בהתאם לסוג המחלה ולגיל המבוטח שנפטר.

 • ​בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה, תקופת ההסכם תוארך עד ליום 30.04.2018.

  לא חלו שינויים בתנאי הכיסוי הביטוחי ובגובה דמי הביטוח.

כלים נוספים