אנו עושים שימוש במידע אודותיך על מנת שנוכל להעניק לך שירות איכותי.

באפשרותך להצהיר על סירוב שימוש במידע על מנת למנוע שימוש במידע.