>

מדיניות הפרטיות של הראל פיננסים

​מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של הראל פיננסים אחזקות בע"מ וחברות הבת שלה (ביחד: "הראל פיננסים"), מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים ("קבוצת הראל"). הראל פיננסים עוסקת בין היתר בניהול קרנות נאמנות וקרנות מחקות, בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידים ובניהול נכסים אלטרנטיביים, . מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שהנך מוסר לנו ושנאסוף עליך (או על אחרים שאתה מוסר לנו מידע לגביהם, כגון ילדיך, עובדיך או אחרים התלויים בך), באמצעות מסמכי ההתקשרות, באתר האינטרנט או באופן אחר במסגרת השירותים המוצעים והניתנים על ידינו.

אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו על מנת לספק את שירותינו ואת המוצרים אותם אנו מציעים ולהגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך לא תוכל לקבל מאתנו שירות בקשר עם המוצרים או שהשירות יפגע באופן מהותי. יחד עם זאת, חלק מהמידע נדרש מכח חוקים מסוימים (למשל חוקי הלבנת הון).

המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים והשירותים שרכשת. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.

מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון ילדיך, עובדיך, או התלויים בך) וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר.

ייתכן שנעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר הראל פיננסים, משום שהם חלים עליך.

איזה מידע אישי אנחנו רשאים לאסוף?

אנו אוספים מידע בקשר לאספקת השירותים והמוצרים שלנו. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן או המוצרים שנרכשו או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, לרבות שם, מס' תעודת זהות ומספר רישיון נהיגה, כתובת מגורים, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, צילומים, מעמד אישי, מצב משפחתי;
 • מידע לגבי הכשרה מקצועית ועיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי;
 • מידע פיננסי, לרבות פרטי חשבון בנק, הכנסה, נכסים ורכוש;
 • הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן; מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה;
 • מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה;
 • מידע שיתקבל ממך בערוצי ההתקשרות השונים עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט (שיחוח) ובאפליקציות שונות.
 • מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עם הראל פיננסים.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה או עובד), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה גם מוסר לנו בשמו של אדם אחר הסכמות לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

מדוע אנחנו אוספים מידע אישי?

המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

 • הגשת הצעות בכל הנוגע למגוון המוצרים בקבוצת הראל פיננסים, כולל הצעות שהותאמו לך אישית על-בסיס המידע שמסרת ומידע אחר שבידי קבוצת הראל.
 • משלוח מידע חשוב על המוצרים ו/או השירותים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר;
 • תקשורת עמך ועם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם;
 • טיפול במוצרים שברשותך, לרבות טיפול ובבקשות שונות במסגרתן.
 • ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן;
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, וכן שמירת רשומות ומסמכים;
 • טיפול בנושאי תשלומים וגבייה, ובין היתר, ביצוע חיובים וזיכויים עתידיים;
 • שיפור השירותים שלנו, כולל מחקרי שוק וסקרים.
 • ניתוח חוויית המשתמשים;
 • ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי קבוצת הראל ו/או מי מטעמה, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים;
 • פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף איתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת");
 • טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך, למשפחתך, ולתלויים בך, על ידי שימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא בקבוצת הראל;
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות בקבוצת הראל, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.
לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון:

 • חברות אחרות בקבוצת הראל;
 • עורכי דין, רואי חשבון ומבקרים;
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;
 • שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.

בנוסף, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).

אנו רשאים לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלנו, לרבות מניעת הונאה.

כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

בהסכמתך, נוכל להעביר מידע לחברות אחרות בקבוצה, לספקים, ולשותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר (ראה "אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר", להלן).

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי הקשר יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת פנה למוקד שירות הלקוחות בכתובת lizic@harel-finance.co.il . אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך במוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים במוצרים נוספים בהראל. באפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר הראל פיננסים.

זכות עיון במידע ותיקונו

אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיך שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב ל lizic@harel-finance.co.il  עליך לציין את שמך המלא ומספר תעודת הזהות שלך וכן פרטי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

קישורים (Links)

אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות אחרים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי הראל. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של כל החברות בקבוצה, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות. קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולאפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, הראל משתמשת בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. הקוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך או בטלפון הנייד שלך.
הקוקיות וטכנולוגיות נוספות כמו מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons), קבצי Pixel והקלטת פעולות באתר ובאפליקציות שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתר ובאפליקציות, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, האפליקציות ומכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן פרסונלי עבורך, לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכיוצ"ב. באמצעות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתר ובאפליקציות וכן מקבלים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה: גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה, מיקום ועוד. תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות לגיטימיות אחרות, על בסיס פעולות שביצעת באתר האינטרנט או באפליקציות של החברה, או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מהקוקיות או באמצעותן.

ניתן לנטרל את הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות מהמכשיר, לחסום קבלה שלהן או לקבל התראות לפני אחסונן. נטרול הקוקיות באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר. תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתר ובאפליקציה עשויה להיפגע.

כמו כן, טכנולוגיות אלו וטכנולוגיות דומות אחרות, משמשות אותנו, בין השאר, למטרות אבטחת מידע ומניעת הונאות.

בנוסף, צדדים שלישיים (לדוגמה  Reactful ,Google Analytics ו- Firebase) עשויים להשתמש גם בקוקיות וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) לצורך איסוף מידע מהשימוש באתר או באפליקציות, כגון מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID . למידע נוסף על Cookies והאופן שבו אותם צדדים שלישיים משתמשים בנתונים המופקים מהשימוש בקוקיות, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Google ו- Firebase בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

סקרים

ייתכן שנבקש לעיתים ממשתמשי האתר למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי, מעקב שביעות הרצון מאתרינו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.

אבטחת מידע והצפנה

הראל נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, הראל משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. הראל אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. הראל משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובאפליקציות ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת הראל באמצעי אבטחה סבירים, הראל לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

לעיתים נציע לך אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. למשל, אם לא עדכנת כתובת מגורים חדשה שלך, דיוורים חשובים ורגישים יגיעו לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, הדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

כמו כן, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון וואטסאפ וטלגרם). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידי הראל והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה.

ככלל, דיוור מודפס לכתובת המגורים שלך, אם היא מעודכנת, עשוי להיות שיטה בטוחה יותר ממשלוח בדואר אלקטרוני. אם אתה מעוניין לשלוח אלינו מידע רגיש במיוחד כדאי שתשקול האם לשלוח אותו אלינו בדרך זו או באמצעי בטוח יותר.
בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע אגרגטיבי לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.הונאה מקוונת - "פישינג".

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר או לאפליקציות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מהראל. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.

גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של הראל (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, מספרי פוליסה וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" וכדומה. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

שים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות לך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). למשל, במקום https://www.harel-group.co.il/ הכתובת תהיה https://www.harel-group.in). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מהראל. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מהראל.

שים לב – הראל לא תפנה לעולם ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות אנא פנה מיידית לפניות הציבור.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניות זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.

הודעות בדבר שינויים

הראל פיננסים שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של הראל פיננסים.

כלים נוספים