>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חברת הראל קרנות נאמנות מצ​​​יעה מגוון רחב של אפשרויות השקעה בקטג​וריות שונות, המאפשרות לכם המשקיעים ליהנות מפתרונות השקעה מגוונים. מהיום ניתן גם לרכוש קרן נאמנות של הראל בקליק. הרכישה מתאפשרת באמצעות חבר הבורסה "fair​" המאושר ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך ובאמצעות הבנקים השונים.​​

0 - ללא חשיפ​ה למניות, 1-עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט, 2-עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט, 3-עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט, 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט, 5-עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 6-מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0-ללא חשיפה למט"ח. A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. F - מעל 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. * קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. שער מטבע עיקרי דולר ארה"ב. ** קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. שער מטבע עיקרי יורו. *** הקרן הינה קרן נ​קובה ב​​דולר. **** קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. שער מטבע עיקרי דולר הונג קונג. & קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. שער מטבע עיקרי רופי הודי.​​​  ^ קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. פטור ממס לתושבי חוץ. ^^ הקרן הינה קרן חייבת. ^^^ הקרן הינה קרן חייבת, קרן לתושבי חוץ בלבד. 

הכללת הסימן (!) בשם הקרן: מובהר בזה, שסימן קריאה בשם הקרן מציין, כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה, ("בנסיבות או בשיעורים הבאים: כאשר על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקר​ן עשויה להיות חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל- השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדרוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; בקרן סוג 3 לצורך עמלת הפצה: שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השנייה מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); בקרן סוג 1 או סוג 4 לצורך עמלת הפצה: שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים בקבוצה השנייה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); 

לעניין זה: "קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה"- כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" -אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB- (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. "אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל -"אגרות חוב, למעט אגרות חוב בדירוג AAil (דהיינו לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, שהונפקו על ידי חברה נטולת זיקה לישראל (כהגדרתה להלן). "חברה נטולת זיקה לישראל"- חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הוא תושב ישראל, ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל; ובלבד שאם אגרות חוב של החברה האמורה היו רשומה למסחר בבורסה בישראל ביום 6.11.21 היא תחשב כ"חברה נטולת זיקה לישראל" רק החל מיום 7.11.24.​ המדדים אחריהם עוקבות קרנות הנאמנות המופיעות בטבלה זו הינם רכושם הבלעדי וסימני מסחר רשומים של  עורכי המדדים, והם ניתנו לשימוש ברישיון למטרות מסוימות לקרנות שבניהול הראל קרנות נאמנות בע"מ. קרנות הנאמנות המבוססות על המדדים בטבלה זו אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי מי מעורכי המדדים, ועורכי המדדים אינם נותנים כל מצג בנוגע לכדאיות המסחר בקרנות הנאמנות הללו. עורכי המדדים אינם ערבים לדיוק, שלמות, אמינות או לכל מידע הכלול במדדים המפורסמים על ידם וכן אינם ערבים לסחירותם של המדדים ולהתאמתם לקרנות הנאמנות אשר עוקבות אחר אותם מדדים. גילוי נאות מלא לעניין זה ניתן למצוא בתשקיף מנהל הקרן שהתפרסם באתר ההפצה שכתובתו www.magna.isa.gov.il​ , ביום 18.04.24 (מספר אסמכתא: 2024-03-039172), בפרק 26. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי. למידע נוסף בדבר הקרנות המחקות שבניהול מנהל הקרן, אגב ההוראה לניהול ההשקעות בקרן מחקה, ראו קישור מצורף: https://fundscenter.co.il/funds1.shtml?m=8
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. אין תשואות העבר מעידות על תשואות העתיד. הרכישה תיעשה כמפורט בדוח השנתי/תשקיף/ דיווחים מידיים שבתוקף. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכ​ים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי. ניתן לרכ​וש את יחידות הקרנות במישרין מאתר מנהל הקרן באמצעות פייר פיננשיאל טכנולוג'יז בע"מ ("פייר"), וזאת בכפוף להתקשרות בהסכם לפתיחת חשבון בפייר הכפופה לתנאי ההסכם לפתיחת חשבון ובהתאם לדין. בהתאם להסכם הפצה שנחתם בין מנהל הקרן לפייר תהא הראל זכאית להנחה בעמלת ההפצה ככל שהלקוחות ירכשו את יחידות הקרן באמצעות אתר פייר, לאחר שלחצו על כפתור "מעבר לרכישת הקרן" באתר הראל/אתר הקרן. מנהל הקרן אינו צד להסכם ההתקשרות בין פייר לרוכש. לרכישת יחידות באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים יש לפנות ישירות לבנקים וחברי בורסה אלה.​​​​​​