>

​​​​​​​​בואו להשקיע באקזיטים שבדרך בקרן PE ייחודית:               הראל שרודרס PE

​​​​​​​​​​​​​​​
קרן פידר המשקיעה
בקרןELTIF 1 של שרודרס, המאפשרת ללקוחות קצה מסווגים בישראל גישה לעולם עתיר הזדמנויות שהיה עד לאחרונה פתוח בעיקר למוסדיים.

 • קרן ה-ELTIF של שרודרס מפוקחת על ידי הרגולטור באירופה (CSSF) המספק שכבת הגנה נוספת למשקיע. 
 •  קרן ה-ELTIF מתמקדת בהשקעות Buyout בחברות SME( חברות קטנות ובינוניות, שלהן הכנסות של כ-100 מיליון דולר ומעלה) הנחשבות ליציבות יותר, במסגרת invest-Co לצד קרנות פרייבט אקוויטי מנוסות ומוסדיות.

למה פרייבט אקוויטי עכשיו? 

 •  תנודתיות נמוכה ביחס לשוק הסחיר – השקעות פרייבט אקוויטי נחשבות לעוגן בתיקי ההשקעות של משקיעים מוסדיים רבים. ההשקעה מגוונת את התיק ומאפשרת גישה למוצר עם פוטנציאל לתשואות עודפות ביחס לשווקים הסחירים, כפי שעולה ממחזורים כלכליים בעבר.
 •  תנודתיות נמוכה ביחס לשוק הסחיר – השקעות פרייבט אקוויטי נחשבות לעוגן בתיקי ההשקעות של משקיעים מוסדיים רבים. ההשקעה מגוונת את התיק ומאפשרת גישה למוצר עם פוטנציאל לתשואות עודפות ביחס לשווקים הסחירים, כפי שעולה ממחזורים כלכליים בעבר.
 • עכשיו יש הזדמנויות: לאחר תקופת גיוס חזקה במהלך מגפת הקורונה, שווקי הפרייבט אקוויטי התייצבו בשל עליות ריבית, ירידה במינופים והתאמת השוויים כך שמדובר בתקופה אטרקטיבית להשקעה במחירים נמוכים מבעבר.

 • לאור סביבת המאקרו הנוכחית, בחברות פרטיות עלה הצורך למימון על ידי הון חלף מימון על ידי חוב, שנעשה יקר יותר. השקעות הפרייבט אקוויטי נותנות מענה לצורך מימוני זה.​

למה קרן פרייבט אקוויטי באסטרטגיית Buyout הינה אטרקטיבית? ​

 • Buyout היא אסטרטגיית רכישת שליטה בחברות בשלות במטרה להעלות את ערכן ולמכור אותן ברווח לאחר השבחה.
 • חברות Buyout הינן חברות בשלות ויציבות אך יש בהן מקום להצפת ערך. קרנות הפרייבט אקוויטי יודעות להניע שינוי ולהשביח את רווחיות החברה וביצועיה על ידי, לדוגמא, מינוי הנהלה מקצועית, הוספת מערכות תומכות החלטה, שיפור היעילות של החברה, התרחבות גיאוגרפית, שיפור מבנה ההון ועוד.
 • הסביבה העסקית תומכת בעסקאות Buyout בחברות קטנות ובינוניות )SME): חברות קטנות משפחתיות מהוות את מנוע הצמיחה של הכלכלה הגלובלית. השקעות buyout בחברות כאלה הינן בעלות פוטנציאל להשגת תשואות עודפות. אפשרויות האקזיט בהן מגוונות כגון מכירה למשקיעים גדולים יותר או הנפקה.
 • אסטרטגיית Buyout בחברות קטנות ובינוניות )SME )הינה אחד מהסגמנטים בעלי פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר על ההשקעה בעולמות הפרייבט אקוויטי.


תנאי קרן  הפידר :

השקעה מינימאלית : 150,000 אירו 
משך חיים תקופת קרן הפידר: 7+1+1

הראל אלטרנטיב מנגישה את קרן ה-ELTIF של ענקית ההשקעות שרודרס :

 • מבנה מפוקח על ידי הרגולטור האירופאי – מספק שכבת הגנה נוספת למשקיע​
 • משקיעים עם אחד הגופים הטובים בעולם: שרודרס הינו מנהל נכסים אקטיבי המנהל כ1- טריליון דולר ב-AUM, עם היסטוריה של מעל ל200- שנים.
 • שרודרס קפיטל מנהלת מעל 100 מיליארד דולר בהשקעות אלטרנטיביות בעולמות הפרייבט אקוויטי, הנדל"ן, התשתיות והאנרגיה המתחדשת.
 • השקעות ברמה מוסדית - השקעות אקסקלוסיביות ברמה מוסדית אשר אין אליהן גישה למשקיעים פרטיים, באמצעות השקעה לצד הקרנות המוסדיות של שרודרס קפיטל.
 • להשקיע עם הגדולים בהשקעות investment-Co: השקעה לצד מנהלי קרנות הפרייבט אקוויטי המובילים בעולם, דרך השקעות ישירות בחברות אשר אין אליהן גישה דרך השוק הסחיר.
 • ליהנות מהסביבה הדינמית הצומחת של חברות קטנות בינוניות באירופה )SME – )חברות משפחתיות אלו מהוות את מנוע הצמיחה של הכלכלה הגלובלית.
 • הדרך הזולה והיעילה ביותר להיחשף לאפיק הפרייבט אקוויטי )מבחינת דמי ניהול( הינה השקעת investment-C.
 • קריאה אחת לכסף .
 • ההשקעה בקרן ה-ELTIF תונגש למשקיעים המסווגים בישראל באמצעות השקעה בקרן הפידר של הראל אלטרנטיב שתרכוש את ה-ISIN של קרן ה-ELTIF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ההשקעה מיועדת למשקיעים מסווגים בלבד. LP PE Alternative Finance Harel הינה קרן Feeder שהתאגדה באיי קיימן ואשר השותף הכללי בה הינו הראל פיננסים אלטרנטיב בע“מ. קרן הפידר תשקיע בקרן ה2023- ELTIF של שרודרס. (1) Fund Investment Term Long European - ELTIF. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- (”חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א (א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–.1994 ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה1995- ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. עלון זה הינו סודי, ומועבר למשקיעים אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ותקנותיו למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להשתמש במידע הכלול בעלון זה לכל מטרה אחרת, לרבות, העברתו לרשותו של כל אדם אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת מנהל הקרן (”המנהל"). עלון זה הוכן על-ידי המנהל ומכיל מידע נבחר בנוגע לקרן, ולנכסיה המיועדים ולכן אינו מתיימר להיות כוללני ומקיף. התחזיות הפיננסיות, לרבות הפעילות העתידית וההכנסות הצפויות המפורטות בעלון זה, ניתנות למטרת התייחסות כללית בלבד, והן מבוססות על הנחות ומידע שפורט בתשקיף ה2023- ELTIF ובמסמכי ה-ELTIF. הקרן או השותף הכללי או נושא משרה מטעמם, לרבות העובדים מטעמם, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק או השלמות של מסמכי ה-ELTIF ו/או תוכן עלון זה, ולא תתקיימנה כל התחייבות או מחויבות משפטית מסיבה זו והמידע המלא נכלל במסמכי הקרן ובתשקיף ה-ELTIF. עלון זה אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי הקרן או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי הקרן או המסמכים הקשורים להשקעות הקרן. הקרן אינה מחויבת לעדכן עלון זה לאחר מועד הצגתו. על המשקיע לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים להשקעתו, ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר נדרש בטרם ההשקעה. אין באמור משום הבטחת תשואה​.

 

כלים נוספים

רוצים לדעת יותר על השקעות יצירתיות בהראל פיננסים אלטרנטיב?

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.