>

​​​​​​​​​סיימת לעבוד וקיבלת טופס 161  מהמעסיק?

טופס 161 זהו טופס חשוב שעשוי להשפיע על הזכויות שלך בעתיד
זהו טופס של רשות המיסים, שמטרתו להסדיר את מיסוי כספי הפיצויים שמגיעים לך ממעסיקך.
אם יש לך מספר מעסיקים, כל מעסיק ימלא טופס זה בנפרד.
מעסיקך מחויב למלא עבורך טופס 161 בעת סיום העבודה ו/או בעת הפרישה, ולהעבירו אליך לצורך מילוי.
לאחר מכן, מעסיקך יאשר את נכונות הנתונים והסכומים שצוינו בטופס ויעביר את הטופס המלא והחתום לרשות המיסים.​​

1. עם קבלת הטופס הסופי והחתום על ידי מעסיקך, יהיה עליך להעבירו לקופות השונות שרשומות בטופס.
2. מומלץ וחשוב לשמור את הטופס עבור כל החלטה שתקבל/י בעתיד. ככל והטופס לא יהיה ברשותך, את/ה עשוי/ה לשלם בעתיד מס מיותר.
3. עם קבלת הטופס לראשונה ממעסיקך, יש לך 10 ימים להחזירו למעסיק חתום ומלא.
באחריותך למלא את חלק העובד בטופס ולהחזירו חתום למעסיק בתוך הזמן שהוגדר. זהו טווח זמן קצר ועליך להקפיד להחזיר את הטופס בזמן.
אם לא יועבר למעסיקך הטופס במועד, מעסיקך יכול במקרים מסוימים להנחות את קופות הגמל שלך להחלת רצף קצבה אוטומטי*. לכן אם שליחת הטופס מתעכבת, אנו מציעים לך ליצור קשר עם מעסיקך ולידע אותו על כך בטרם הוא יקבל החלטה עבורך.

חלק א׳ - באחריות המעסיק
המעסיק ימלא בחלק זה את פרטיך, כספי הפיצויים בקופות השונות שברשותך, תקופת עבודתך ועוד...
חלק ב׳ - באחריות העובד
בחלק זה, תמלא את החלטותיך לגבי כספי הפיצויים. מה ברצונך לעשות בעת סיום העבודה עם כספי הפיצויים ומענקי הפרישה המגיעים לך ממעסיקך? חשוב לדעת שכל החלטה עשויה להיות כרוכה בהשלכות מהותיות מבחינת מיסוי, להשפיע על גובה הקצבה העתידית לפרישה ועל הטבות המס בפרישה ועוד.
​חלק ג׳ - באחריות המעסיק
בחלק זה, מעסיקך, לאחר קבלת המסמך החתום על ידך או ככל שלא הועברו על-ידך הנחיות בפרק הזמן שצוין לעיל, יאשר את תקינות הטופס ויעביר הנחיות לקופות או יפנה אותך לפקיד שומה, ככל ונדרש.


*רצף קצבה - ייעוד של הכספים לטובת קבלת קצבה בעתיד

בהתקיים כל התנאים להלן:

  •   כספי הפיצויים הופקדו לאחר שנת 2008 ממעסיק זה בקופות ביטוח / קופות גמל, או שכל כספי הפיצויים הופקדו לקרן פנסיה ("קופות גמל לקצבה").
  •   סך כספי הפיצויים שהופקדו בקופות הגמל לקבצה הינם מתחת לתקרת הפיצויים לרצף קצבה אוטומטי (נמוכים מ-392,770 ₪ ונמוכים מ-39,300 ₪  X ​שנות העבודה - הסכומים הינם נכון לשנת 2023)
  •   לא קיבלת מהמעסיק מענק במזומן (אם המענק הופקד לקופת גמל לקצה לפני עזיבת העבודה, זה בסדר).
  • ​  אין ברצונך למשוך חלק מכספי הפיצויים או לבצע רצף פיצויים.
בהתקיים כל התנאים לעיל, באפשרותך לא למלא את חלק העובד, כלומר, להשאיר את הכספים בקופה על מנת לקבל מהם קצבה בעתיד. במקרה כזה הדבר ייחשב כאילו הגשת בקשה לרצף קצבה.

רצף קצבה מייעד את כספי הפיצויים להוות חלק מפנסיית הזקנה בעתיד ובכך עשוי להגדיל באופן משמעותי את הקצבה הצפויה לך.

להחלטה זו בסיום העבודה יש השלכות, היות ואם בעתיד תתחרט/י ותחליט/י למשוך חלק מפיצויים אלו כסכום חד פעמי, תצטרך/י לבצע "חרטה מרצף קצבה" ולמשוך את כל כספי הפיצויים שהופקדו מאותו מעסיק, מבלי להשאיר חלק מהם לקבלת קצבה. אם את/ה סבור/ה שתרצה/י למשוך חלק מכספי הפיצויים כסכום חד פעמי, יש לחשוב האם לבחור באפשרות זו מלכתחילה.
חשוב לציין כי אם יוחל רצף קצבה אוטומטי, בעת סיום העבודה לא ינוכה מס מפיצויים אלו אף אם חלקם חייבים במס (בתשלום קצבה מכספים אלו בעתיד, מס ינוכה ככל ויידרש).

ישנם מספר מקרים בהם תידרש לפנות לפקיד שומה על מנת לקבלת הנחיות לניכוי המס ולהעבירם לקופות השונות.

להלן חלק מהמקרים:
1. במידה ולא תעביר/י למעסיקך את חלק ב' של הטופס ("הודעת העובד") וכן סכומי הפיצויים עוברים את התקרה שצוינה לעיל או שהינך זכאי לקבלת מענק מהמעסיק שאינו משולם מקופת גמל לקצבה.
2. באם הינך שכיר/ה בעל/ת שליטה.
3. במקרה בו הסכומים שציינת בחלק ב' של הטופס ("הודעת עובד") אינם תואמים לסכומים שציין המעסיק בחלק א'.
4. במידה והינך מעוניין/ת לבצע פריסת מס / רצף פיצויים.
5. במידה והגשת קיבוע זכויות או ביצעת רצף פיצויים אצל מעסיקים קודמים או בגין אותה תקופת עבודה, קיבלת מענקים פטורים ממעסיקים אחרים.

ולסיכום, חשוב למלא את הטופס לאחר שהתייעצת ושקלת את כל האפשרויות.
שינוי הבחירות שביצעת בטופס לאחר העברת הטופס לפקיד השומה ברשות המיסים עשוי להשפיע בצורה מהותית על זכויותיך.

*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין יגברו האחרונות. **אין באמור כדי להוות ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​