השימוש באתר האינטרנט של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ובכל אחת מהחברות הבנות והחברות הקשורות שלה ("קבוצת הראל" או "הראל"), על כל תכניו, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות מוצרי הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסיים בקבוצת הראל ("המוצרים") ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט ("השירות") כפוף לתנאים שבמסמך זה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

 • כאשר אתה מתבקש למסור מידע באתר, אין עליך חובה חוקית למסור אותו, אבל בלעדיו לא נוכל לטפל בפנייתך.
 • הראל נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד הראל נוקטת באמצעים אלה, הראל לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של הראל או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת הראל. כמו כן, הראל לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
 • המידע שתמסור באמצעות האתר ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן לצורך כל דבר ועניין הקשור במוצרי הביטוח, החיסכון הפנסיוני והפיננסים, אשר מסופקים לך בקבוצת הראל, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל, וכפופים למגבלות השימוש שחלות על הראל עצמה.
  למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל בעניין השימוש במידע וההגנה עליו, אשר חלה על השירות הניתן על-ידי הראל ועל השימוש באתר, לחץ כאן.

לתשומת ליבך, עדכניות המידע במסגרת השירות באתר זה היא בהתאם למידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות הראל, יהיה המידע המצוי במערכות הראל המידע המחייב.


 

השימוש באתר

 • המידע המצוי באתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של הראל. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים (Downloadׂ) לצורך שימוש אישי של המשתמש בו.
 • השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר; האסור לפרסום או לשימוש, או מהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא.
 • משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל, הורה) להשתמש באתר בעבורם.
 • השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.


 

מניעת והפסקת שימוש באתר

 • מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות הראל על פי כל דין, הראל רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • בנוסף, חלק מן השירות הניתן ניתן מרצונה של הראל בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

 • תנאי השימוש לעיל ולהלן הם התנאים המעודכנים לצורך קבלת השירות באמצעות אתר הראל. הראל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלו. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

 

קניין רוחני

 • האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות.
 • הראל עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

כללי

 • על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל.
 • במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

 

רישום לקבלת שירות מידע אישי

 • לרישום לקבלת שירות מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט נא לחץ על "כניסה" בתפריט העליון בדף הבית.

 

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר האינטרנט ניתן לפנות באמצעים הבאים:

בדואר אלקטרוני: service@harel-group.co.il
בטלפון: 03-7547060
 למוקד שירות הלקוחות: 2735*
בדואר: בית הראל - מוקד שירות הלקוחות של הראל, רחוב אבא הלל 3 רמת גן, מיקוד 5211802.