>

באפשרותך לבטל את פוליסת הביטוח לעובדים זרים או פוליסת הביטוח לתיירים שברשותך, באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול ושליחתו אלינו לדואר האלקטרוני או לפקס, ניתן גם לחייג למוקד שירות לקוחות. 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח לעובדים זרים / תיירים שלך.​

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

פוליסת ביטוח לעובדים זרים / לתיירים שברשותך מעניקה לך ולבני משפחתך מגוון רחב של כיסויים בתחום שירותי הבריאות.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. כמו כן, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מניין תקופת האכשרה וצבירתם של ערכי סילוק או ערכי פדיון ככל שיש כאלו בפוליסה.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח לתושבים זרים שברשותך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעות הביטול.​

אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח לתושבים זרים שברשותך, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת הדרכים הבאות,

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול ושליחתו אלינו: 

        בפקס, למספר: 03-7348083​

        בדואר אלקטרוני, לכתובת: fax7930@harel-ins.co.il

בקשת הביטול צריכה להיות חתומה על-ידי כל אחד מהמבוטחים הבגירים.

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.​

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 2735*

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין והפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצוע הביטול, תישלח לך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.
באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך, בכל עת, באמצעות סוכן הביטוח שלך