>

​לאחר עבודת מטה מקצועית, גובשה עבורך תוכנית פנסיונית ייחודית. בתום הליך תחרותי נבחרה חברת הראל לניהול התוכנית הפנסיונית הייחודית.
עם הכניסה לשירות קבע בצה"ל, תצורף לתוכנית הפנסיונית הייחודית שנבחרה, אלא אם תבחר להצטרף למוצר פנסיוני אחר. התוכנית הפנסיונית למשרתי הקבע בצה"ל הותאמה לצרכיך והיא כוללת הטבות רבות בתנאי התוכנית ומפרט שירות מקיף. נדגיש כי חלקים מסוימים בתוכנית יופעלו בעתיד, עם סיום הליך חקיקה, כפי שיפורט באתר זה.
החיסכון הפנסיוני מבוצע בשלושה רבדים: חיסכון לקבלת קצבה לאחר הפרישה, ביטוח למקרה נכות (תשלום קצבת נכות) וביטוח למקרה פטירה (תשלום קצבת שאירים). תוכנית הפנסיה, שנבחרה על-ידי שר הביטחון ואושרה על-ידי שר האוצר, כוללת מוצרים שונים בשלושת הרבדים האמורים.

​תוכנית הפנסיה הייחודית מורכבת מכמה מוצרים ובחלוקה לשתי אוכלוסיות, כפי שיפורט להלן:

למשרת קבע עד גיל 28 ולמשרת קבע מעל גיל 28, כל עוד לא צבר ותק של שנה בשירות קבע:

  • הפקדה חודשית שוטפת בגין משרת הקבע לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" הכוללת כיסוי ביטוחי לשאירים ונכות.
   ההפקדה כוללת:
   א. רכיב תגמולים מתוך שכרו של משרת הקבע (ברוטו לפנסיה) בגובה 6.5% נכון ליום 1.1.2013.
   ב. רכיב תגמולים ע"ח צה"ל בגובה 7% נכון ליום 1.1.2013.
   ג. רכיב פיצויים כנגד מענק שחרור ע"ח צה"ל בגובה 6% נכון ליום 1.1.2013.
   עם השלמת תיקוני החקיקה הנוגעים לתכנית עשויים לגדול שיעורי ההפקדות השוטפות לתכנית. כספים מעל תקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה מקיפה יועברו לקרן הפנסיה "הראל פנסיה כללית".
 •  כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסה קבוצתית למקרה נכות (חס וחלילה). הזכאות הינה לקצבת נכות למבוטח. התשלום עבור הפוליסה ימומן מתקציב צה"ל.

למשרת קבע מעל גיל 28 שצבר ותק של לפחות שנה בשירות קבע:

העברת ההפקדות למוצרים המפורטים בסעיף זה כפופה לאישור של משרת הקבע

 • הפקדה חודשית שוטפת בגין משרת הקבע לקופת גמל ייחודית למשרתי הקבע.
 • פוליסה קבוצתית למקרה פטירה - כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסה קבוצתית למקרה פטירה (חס וחלילה). הזכאות הינה לקבלת קצבה לשאירי הנפטר. התשלום עבור הפוליסה ימומן מתוך כספי התגמולים.
 • פוליסה קבוצתית למקרה נכות - כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסה קבוצתית למקרה נכות (חס וחלילה). הזכאות הינה לקצבת נכות למבוטח. התשלום עבור הפוליסה ימומן מתקציב צה"ל.

  פוליסות הביטוח שהוצגו לעיל, יופעלו לאחר תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל )גימלאות(. עד לתיקון החקיקה זכאים משרתי הקבע לכיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה מכח החוק ובהתאם ובכפוף להוראותיו, בדומה למשרתי הקבע שהינם עמיתים בפנסיה תקציבית.

יתרונות התוכנית הפנסיונית הייחודית של משרתי הקבע בפנסיה צוברת:

 • דמי ניהול תחרותיים - 0.0018% (שנתי) מהכספים הצבורים בקרן וללא דמי ניהול מההפקדות השוטפות.
 • קופת גמל ייעודית למשרתי הקבע (למשרתי קבע מעל גיל 28, לאחר שצברו ותק של לפחות שנה בשירות קבע).
 •  בעתיד, פוליסות ביטוח קבוצתיות ייחודיות המותאמת לאוכלוסיית משרתי הקבע ולמאפייניה. במסגרת פוליסת הנכות, תבחן ועדה רפואית את היכולת התפקודית של משרת הקבע בהתייחס לשירות בצה"ל.
 •  אמנת שירות המיועדת להבטיח רמת שירות גבוהה.
 •  מערכות מידע ובקרה תומכות, כולל אתר אינטרנט ייעודי, לרבות אתר מידע אישי מפורט.
 •  המשך דמי ניהול בתנאי התוכנית למשוחררים, לתקופה של חצי שנה ממועד השחרור.

  פוליסות הביטוח שהוצגו לעיל, יופעלו לאחר תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות), באם יתוקן. עד לתיקון החקיקה זכאים משרתי הקבע לכיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה מכוח החוק ובהתאם ובכפוף להוראותיו, בדומה למשרתי הקבע שהינם עמיתים בפנסיה תקציבית.

​מוקד השירות למשרתי הקבע בצה"ל


8251* (*צהל1)

א' - ה': 8:00-16:00
         ו' וערבי חג: 8:00-13:00

לפרטים נוספים