EMI – עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ הינה חברת ביטוח ישראלית, מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בע"מ. החברה עוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, המאפשר למבוטחיה - הבנקים למשכנתאות, מתן הלוואות משכנתה בשיעור מימון גבוה, של עד 90%, בהתאם למדיניות האשראי בבנקים.

החברה הוקמה בישראל בשנת 1998 על-ידי חברת AIG העולמית, שעסקה בביטוחי אשראי למשכנתאות במדינות רבות בעולם. הקמת החברה היוותה פריצת דרך בתחום ביטוח המשכנתאות (MI-Mortgage Insurance). בשנת 2010 נרכשה החברה על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ והיא מוחזקת בבעלות מלאה על-ידה.
החברה פועלת על סמך רישיון מבטח, אשר ניתן לה על-ידי המפקח על הביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

 

תחומי פעילות

חברת EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות עוסקת בשיווק פוליסות ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, כענף בודד (Monoline). מבוטחי החברה הפוטנציאליים הינם בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות ו/או גופים פיננסיים אחרים, העוסקים במתן הלוואות המובטחות במשכנתה. 

החברה פועלת על-סמך רישיון מבטח אשר ניתן לה על-ידי המפקח על הביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. רישיון המבטח המקורי ניתן לחברה ב- 14 ביולי 1998, ותוקן ב-1 בפברואר 2000.


בהתאם לתנאי רישיון המבטח, ענף הביטוח בו מורשית החברה לעסוק מוגדר כדלקמן: "ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה - ביטוח שנועד להעניק שיפוי לנזק הנגרם כתוצאה מאי-פירעון של הלוואות שניתנו כנגד שעבוד במשכון ראשון של נדל"ן יחיד למגורים בלבד, ולאחר מימוש הנכס המשמש כבטוחה להלוואות כאמור".

 

פרטי התקשרות

אבא הלל סילבר 3, ת.ד. 1957 רמת גן, 5211802
 03-7546789
03-9144800
cs@emiltd.com
דוא"ל הממונה על פניות הציבור - עו"ד אסף מאירוביץ': ameirovic@emiltd.com

כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות האתר, להשאיר את פרטייך ואנו נחזור אליך בהקדם.​