>

​​​EMI – עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ הינה חברת ביטוח ישראלית, מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בע"מ. החברה עוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, המאפשר למבוטחיה - הבנקים למשכנתאות, מתן הלוואות משכנתה בשיעור מימון גבוה, של עד 90%, בהתאם למדיניות האשראי בבנקים.

החברה הוקמה בישראל בשנת 1998 על-ידי חברת AIG העולמית, שעסקה בביטוחי אשראי למשכנתאות במדינות רבות בעולם. הקמת החברה היוותה פריצת דרך בתחום ביטוח המשכנתאות (MI-Mortgage Insurance).
החברה פועלת על סמך רישיון מבטח, אשר ניתן לה על-ידי המפקח על הביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

תחומי פעילות

חברת EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות עוסקת בשיווק פוליסות ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, כענף בודד (Monoline). מבוטחי החברה הפוטנציאליים הינם בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות ו/או גופים פיננסיים אחרים, העוסקים במתן הלוואות המובטחות במשכנתה. 

החברה פועלת על-סמך רישיון מבטח אשר ניתן לה על-ידי המפקח על הביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. רישיון המבטח המקורי ניתן לחברה ב- 14 ביולי 1998, ותוקן ב-1 בפברואר 2000.


בהתאם לתנאי רישיון המבטח, ענף הביטוח בו מורשית החברה לעסוק מוגדר כדלקמן: "ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה - ביטוח שנועד להעניק שיפוי לנזק הנגרם כתוצאה מאי-פירעון של הלוואות שניתנו כנגד שעבוד במשכון ראשון של נדל"ן יחיד למגורים בלבד, ולאחר מימוש הנכס המשמש כבטוחה להלוואות כאמור".

 

פרטי התקשרות

עם ועולמו 3 ירושלים, 9546303

 03-7546789​
03-9144800
cs@emiltd.com
דוא"ל הממונה על פניות הציבור - עו"ד אסף מאירוביץ': ameirovic@emiltd.com

כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות האתר, להשאיר את פרטייך ואנו נחזור אליך בהקדם.​