EMI Gold

מסלול EMI Gold מאפשר ללווים בעלי נתוני אשראי טובים במיוחד לרכוש בית באמצעות הון התחלתי נמוך, וליהנות ממשכנתה של עד 90% משווי הנכס בתנאים מועדפים, בכפוף למדיניות האשראי בבנקים למשכנתאות. כדי להיכלל במסלול זה נדרשים, בין היתר, הכנסה מינימלית של 20,000 ₪ וותק של שנתיים במקום העבודה, או רצף תעסוקתי באותו אורך.

EMI Classic

מסלול EMI Classic מאפשר לרכוש בית באמצעות משכנתה בשווי של עד 90% משווי הנכס, בבנקים למשכנתאות ובכפוף למדיניות האשראי בבנקים. כדי להיכלל במסלול זה נדרשים, בין היתר, הכנסה פנויה לנפש שלא תפחת מ- 1,500 ₪ לחודש, וותק במקום העבודה של חצי שנה לפחות או רצף תעסוקתי באורך דומה.

הלוואה לכל מטרה

בחייה של כל משפחה מתרחשים אירועים ותהליכים רבים, המצריכים שימוש במימון נוסף: שמחה משפחתית, רכישת רכב, חידוש הריהוט, לימודי מקצוע או תואר מתקדם, חופשה, צרכים רפואיים ועוד. משפחה אשר בבעלותה דירת מגורים, תוכל להסתמך עליה לצורך קבלת הלוואת משכנתה לכל מטרה.