>

האופטימיות בשווקים נמשכת- זה היה השבוע הכי חזק מאז חודש מרץ. שבוע גדוש בפרסום נתונים כלכליים טובים מהצפי. הפד דילג על העלאת ריבית החודש אך יצא עם תחזית ניצית יחסית קדימה. מחר 19.06.23 לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב יום השחרור מעבדות

​​בארה"ב האופטימיות מתחזקת בעקבות אי העלאת הריבית, החלשות נתוני האינפלציה ושיפור תחזיות הצמיחה וכך ממשיך המומנטום החיובי גם השבוע בהובלת מניות הצמיחה. מדד הS&P 500 עלה השבוע ב 2.6%, הנסד"ק זינק ב 3.3% ואילו מדד הראסל 2000 הסתפק בעלייה של 0.6%. הS&P 500 רחוק רק 5.8% משיאו בינואר 2022, ואילו הנסד"ק רחוק 13.8% משיאו בנובמבר. לאחר 10 העלאות רצופות, אמש הבנק המרכזי בארה"ב החליט לקחת הפוגה והותיר את הריבית ללא שינוי על 5.25%-5.00%. ההחלטה הייתה צפויה אך נגיד הבנק הדגיש שמרבית החברים בוועדה מצפים לעוד עלייה מסוימת בהמשך השנה, לאור אינפלציית השירותים הגבוהה וחוזקו של שוק העבודה שממשיך להפתיע בעוצמתו. בעבר הנגיד ציין שהריבית תעלה "עד שזה יכאב" – מתחזיות הבנק המעודכנות נראה שאין כאב משמעותי באופק. ​

​מדד
​שבוע
​חודש
​2023
S&P500
​2.6%
​5.0%
​14.9%
​Nasdaq
​3.3%
7.9%
​30.8%
​Dax30
2.6%
1.2%
​17.5%

Nikkei225
​4.5%
10.2%
29.2%
HangSeng53.4%1.6%
1.3%

​TA35
1.4%
1.1%
1.3%


תחזית הצמיחה והאינפלציה עודכנו כלפי מעלה כאשר הבנק לא מצפה שהאינפלציה תחזור ליעדה לפני סוף 2024 (גם אנחנו סבורים שהתחזית הגלומה בשוק של כ- 1.8% אינפלציה בעוד שנה לא סבירה). לאור זאת, מרבית החברים בבנק (וגם אנחנו) מצפים שהריבית תעלה בעוד כחצי נקודת אחוז עד לסוף השנה, ותרד באיטיות בשנה הבאה רק ל-4.6%. בשורה התחתונה, ריבית גבוהה יותר למשך זמן ארוך יותר. תרחיש שגם שוק האגח וגם שוק המניות כרגע לא מפנימים. לסוף 2024 צפי שוק האג"ח 3.8% לעומת 4.6% של הפד.

מדד CPI לחודש מאי עלה 0.1% (נמוך מהצפי) וקצב האינפלציה ממשיך להאט והגיע ל 4% לעומת 4.9% בחודש אפריל (שפל מאז מרץ 2021) חשוב לציין כי הירידה החדה באינפלציה נובעת בעיקרה מיציאת מדדים גבוהים שהיו בעקבות הלחימה באוקראינה ולכן הנתון היותר חשוב לפד בעניין החלטות הריבית הוא מדד הליבה שעלה 0.4% (בצפי) וקצב שניתי של 5.3% (בחודש אפריל 5.5%). ליבה שירותים בניכוי דיור 0.2%+,  שנתי 4.6% (אפריל 5.2%) זהו שפל מאז 2/22. הנתון הנוכחי מצביע על החלשות האינפלציה, אבל אנחנו עדיין רחוקים מהיעד של הפד.

הבנק המרכזי בגוש האירו  העלה את הריבית ב 0.25% בהתאם לצפי ל-3.75% רמת שיא של שני העשורים האחרונים. הבנק עדכן משמעותית כלפי מעלה את תחזית האינפלציה ללא מחירי המזון והאנרגיה לשנתיים הבאות (5.1% השנה). לאור זאת נגידת הבנק הדגישה שבסבירות גבוהה הם יעלו את הריבית בהחלטה הבאה. במקביל, הבנק מגביר את ההידוק כאשר הודיע על צמצום מהיר יותר של מאזנו כבר בעוד כשבועיים (תחילת יולי), כאשר יפסיק לרכוש את האג"ח שרכש בעבר שמגיע לפידיון. החלטה זו תומכת בהתחזקות האירו בעולם.

בישראל, עלה מדד ת"א 125 השבוע ב 2.3% ומדד ה 90 זינק ב4.4% ומתחילת החודש 8.6%+. מכפיל הרווח של מדד ת"א 125 הוא 8.5 בהשוואה לממוצע של 17 בעשור האחרון. השקל התחזק ב 0.7% מול הדולר השבוע, בעיקר בגלל חולשת הדולר. האירו התחזק ב 1.7% מול המטבע האמריקאי. בגזרת האג"ח בלטו לחיוב מדדי האג"ח השקליים (מדינה וקונצרני) כאשר מדד תל בוד שקלי-50 עלה השבוע 0.7% ומתחילת השנה 1.1%+. פרסום מדד מאי להערכתנו ייתן רוח גבית להמשך המומנטום החיובי באפיק.

לאחר שבמדד אפריל נרשמה הפתעה כלפי מעלה, במאי המצב הפוך כאשר מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.2% בלבד (התחזית הייתה ל-0.5%). ההפתעה המרכזית (מבחינתנו) היא בעלייה נמוכה מהצפי במחירי ההלבשה-הנעלה לצד יציבות מפתיעה במדד המזון (למרות הכותרות המפחידות בעיתונים לגבי עליית מחירי המזון), מחירי הפירות והירקות ​עלו בדיוק כמצופה וסעיף הדיור ממשיך להיות דומיננטי (על רקע העלייה מרוסיה). בעקבות זאת האינפלציה  ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל-4.6% ותרד אל מתחת ל-4% כבר בעוד חודשיים. למרות זאת, להערכתנו היא לא תחזור לגבולות יעד האינפלציה השנה, למרות הייסוף החד שראינו לאחרונה בשקל.

נתון חלש זה, לצד נתוני האינפלציה והריבית בארה"ב, מחלישים את תרחיש העלאת הריבית ב- 10.7.

מיקוד תיק ההשקעות לשבוע הקרוב:

​​אפיק
​סקטור/תחום
​הרציונל מאחורי ההשקעה
​אג"ח ישראל
​תיק אגח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 

לאור ההפתעה כלפי מטה במדד כדי לשקול חזרה לאפיק השקלי.

​מניות ישראל
​מניות בישראל
​מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.

השוק בארץ ממשיך להיות בתמחור אטרקטיבי ביחס לשוק בארה"ב​​.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
​נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.
​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
​חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים