• ​כן. באפשרותכם לבחור האם ברצונכם לקבל את כספי ההלוואה כסכום חד-פעמי או בפעימות של 50,000 ₪ כל אחת.

 • ​כמובן. אם הדירה מושכרת, עליכם להביא את חוזה השכירות לאישור הראל 60+ בע"מ.

 • ​כחלק מתהליך נטילת ההלוואה תתבקשו לבצע שמאות עדכנית לביתכם. לשם כך יהיה עליכם לבחור שמאי מרשימת השמאים המאושרים על-ידי הראל 60+ בע"מ.

 • ​באפשרותכם לבחור בין שלושה מסלולי החזר:

  • מסלול ללא החזר ​חודשי

  • מסלול עם תשלום חודשי של הריבית בלבד

  • ​​​מסלול שפיצר (מסלול תשלום חודשי)

  לאורך כל תקופת ההלוואה ניתן לעבור בין המסלולים ללא הגבלה וללא קנסות.
  מכיוון שאין צורך בהחזרים חודשיים, אין בחינה של כושר השתכרות או הכנסה חודשית. כמו כן, אין צורך ברכישת ביטוח חיים או בחתימה על הצהרת בריאות.

 • ​את ההלוואה תוכלו לפרוע בכל עת וללא קנסות על פירעון מוקדם. לאחר פטירתו של אחרון הלווים, ליורשיכם תינתן תקופה של שנה לפרוע את ההלוואה.

  ניתן לפרוע את ההלוואה באמצעות מכירת הבית או בעזרת מחזור משכנתא או מקורות מימון אחרים. את הריבית על ההלוואה ניתן לשלם במהלך חיי ההלוואה.

  1. פנייה לחברת הראל 60+ בע"מ לקבלת מידע. באפשרותכם לפנות לטלפון 03-7547413 או להשאיר את פרטיכם כאן
  2. מילוי בקשת הלוואה ומסמכים נלווים ושליחתם להראל 60+ בע"מ
  3. בדיקת מסמכי ההלוואה ואישורה על-ידי הראל 60+ בע"מ
  4. קיום פגישה בביתכם או במשרדי הראל 60+ בע"מ
  5. ביצוע שמאות לנכס
  6. חתימה על מסמכי ההלוואה בפני עורך-דין מטעמכם והעברה להראל 60+ בע"מ
  7. העברת תשלום ההלוואה מהראל 60+ בע"מ

  לכל אורך התהליך תקבלו ליווי צמוד של יועץ מטעם חברת הראל 60+ בע"מ.

  מדי שנה ולכל אורך חיי ההלוואה, הראל 60+ בע"מ תשלח לכם דיווח שנתי המציג את פרטי ההלוואה במהלך השנה החולפת.

  אחת לשנה נבקש מכם למלא שאלון קצר, על-מנת לוודא שלא חל שינוי בנסיבות ולוודא שברשותכם פוליסת ביטוח מבנה בתוקף.

 • ​משכנתא 60+ (משכנתא הפוכה) היא הלוואה המיועדת לכל מטרה. הנה כמה רעיונות:

  • להגדיל את מקורות המימון לכל התוכניות שלכם, משיפוצים בבית ועד טיול מסביב לעולם ובחזרה
  • לעזור לנכדים לשלם את הוצאות שכר לימוד באוניברסיטה, שכר הדירה או הקייטרינג בחתונה
  • לעזור לילדים לרכוש דירה או מכונית חדשה
  • להקטין או לשלם חובות, כמו הלוואות ומשכנתאות
  • לממן טיפולים רפואיים / סיעודיים
  • לאפשר מעבר קל לדיור מוגן
  • לרכוש לעצמכם דירה נוספת להשקעה או כדירה ראשונה.

 • ​אחד התנאים של הלוואת משכנתא 60+ (משכנתא הפוכה) הוא שפירעון ההלוואה מוגבל לסכום שיתקבל ממכירת הבית. לכן, במקרים שבהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גבוהה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (כפי שזו תאושר ע"י הראל 60+ בע"מ), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

 • ​אין כל מניעה. יש לעדכן את הראל 60+ בע"מ ולהביא לאישורנו את חוזה השכירות לפני ההשכרה.

 • ​משכנתא 60+ (משכנתא הפוכה) מאפשרת לכם להישאר הבעלים המלאים של הבית. לכן אתם יכולים למכור אותו בכל עת שתחפצו בכך. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בעת מכירת הבית יש לפרוע את ההלוואה.

 • ​סכום ההלוואה המינימלי שמעניקה הראל הוא 250,000 ₪.
  סכום ההלוואה המקסימלי תלוי בגילכם במועד קבלת ההלוואה, ובמקרה של זוג לווים – בגילו של הצעיר מבני הזוג. ניתן ללוות החל מ- 15% מערך הבית (בגיל 60) ועד 50% (בגיל 90 ומעלה).

  אחוזי המימון בהתאם לגיל הלווה:

  גיל​​%​גיל​%​גיל​%​גיל​%​גיל​%
  60​​15​67​22​74​29​81​36.5​88​47
  61​​16​68​23​75​30​82​38​89​48.5
  62​​17​69​24​76​31​83​39.5​90​50
  63​​18​70​25​77​32​84​41​91​50
  64​​1971​​26​78​33​85​42.5​92​50
  65​​20​72​27​79​34​86​44​93​50
  66​​21​73​28​80​35​87​44.5​94​50

   

 • ​הלוואת משכנתא 60+ צמודה למדד המחירים לצרכן (הקרן והריבית). שיעור הריבית השנתית על ההלוואה הוא 5.3% (ריבית מתואמת 5.431%). שיעור זה עשוי להתעדכן מעת לעת ויהיה כמקובל בעת נטילת ההלוואה בפועל.

 • ​משכנתא 60+ היא הלוואה לכל מטרה הניתנת לבני 60 ומעלה, כנגד הבית שבבעלותכם, עם אפשרות ללא החזרים חודשיים. הבית מהווה בטוחה באמצעות רישום משכנתא בדרגה ראשונה ויחידה. הראל 60+ בע"מ לעולם אינה רוכשת את הבית.

  את ההלוואה ניתן לקבל כסכום חד-פעמי או בפעימות מעל 50,000 ₪ לכל פעימה, לפי בחירתכם. את ההלוואה ניתן להחזיר במועד מכירת הבית, בין אם על-ידכם ובין אם על-ידי יורשיכם. לסכום ההלוואה מתווספים הפרשי הצמדה למדד וריבית, אותה ניתן לשלם מדי חודש. לכל אורך חיי ההלוואה ניתן לפרוע אותה, במלואה או בחלקה, ללא תשלום קנסות.
  ההלוואה יכולה להינתן גם לצורך מימון רכישת דירה.

 • ​לצורך הגשת הבקשה ועל מנת שנוכל לבדוק אפשרות למתן אישור עקרוני, יש להגיש להראל 60+ בע"מ את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה מלא וחתום
  • נסח טאבו או אישור זכויות עדכני
  • תדפיסי חשבונות בנק משלושת החודשים האחרונים, הרשומים על שם הלווים, יחד עם מספר החשבון
  • צילום תעודת זהות וספח עדכניים וקריאים של כל אחד מן הלווים
  • טופס הודעה בנוגע לחיווי אשראי חתום על-ידי הלווים
  • טופס "הכר את הלקוח" חתום על-ידי כל אחד מהלווים בנפרד
  • במקרה שיש משכנתא על הנכס: דוח שנתי או יתרה לסילוק המשכנתא

  בהמשך ייתכן ונבקש מכם לשלוח מסמכים נוספים.

 • ​ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה העומדים בתנאים הבאים:

  • לווה יחיד בן 60 ומעלה או זוג לווים ששניהם בני 60 ומעלה
  • ללווים בית או דירה בבעלותם המלאה, בעלי רישום מוסדר באחד מן הגופים הבאים: לשכת רישום המקרקעין (טאבו), חברת משכנתא או מנהל מקרקעי ישראל
  • שווי נכס מינימלי: 1,000,000 ₪
  • על הנכס להיות ראוי לשעבוד: אם קיימת עליו משכנתא רגילה, כספי ההלוואה ישמשו קודם להחזר שלה והיתרה תועבר אליכם
  • הבית או חלקו יכול להיות מושכר לצד ג', באישור מראש מהראל 60+ בע"מ
  • רישום שעבודים על הנכס, בהתאם לדרישות המשפטיות של הראל 60+ בע"מ
  • רכישת דירה ובלבד שהדירה ראויה לשעבוד

 • ​בעת נטילת הלוואת משכנתא 60+ (משכנתא הפוכה) יש לקחת בחשבון את העלויות הבאות:

  • עלות שמאי מקרקעין לנכס בהתאם למחירון השמאי. עלות זו משולמת ישירות לשמאי ומיועדת גם עבור כיסוי הוצאות להנפקת מסמכים נוספים, כגון: תיק בית משותף, היתרי בנייה וכו'.
   בנכסים בעלי שווי גבוה ו/או מורכבות מיוחדת, עלות השמאות עשויה להיות גבוהה יותר ותיקבע ישירות מול השמאי.
  • דמי פתיחת תיק בשווי 6,500 ₪, המצורפים להלוואה ומהווים חלק ממנה.
  • עלות שירותי עורך דין מטעם הלווים.
  • עלות ביטוח מבנה לנכס, הכולל כיסוי לרעידת אדמה.

  גובה דמי פתיחת תיק עשוי להתעדכן מעת לעת, והוא יהיה כמקובל בחברה במועד נטילת ההלוואה בפועל.