>

כמבוטח בפוליסת ביטוח חבות מעבידים של הראל, הכוללת כיסוי בגין נזק שנגרם לעובד בעסק שלך, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעת עובדך ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. לשם כך תתבקש למלא טופס תביעה - אחריות מעבידים ולצרף מסמכים רלוונטיים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על תביעה בגין חבות מעבידים שהוגשה כנגדך, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו. ​

​ככלל, אנו ממליצים לך לבדוק את זכאותך ולקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך לפני תחילת תהליך התביעה, זאת על-מנת שתוכל למצות את זכויותיך.

שים לב: חל איסור למסור הודאה, הבטחה, הצעה, התחייבות או פיצוי לצד שלישי מבלי לקבל אישור מראש מחברת הראל.

עם היוודע לך על אירוע תאונתי לעובד שלך שעלול להוביל לתביעה כנגדך, עליך למלא טופס תביעה – אחריות מעבידים ולהעבירו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.

עליך למלא את טופס התביעה ולכלול בו את גרסתך המפורטת לאירוע.
ככל שישנם מסמכים רלוונטיים, עליך לצרפם להודעתך:
 
  • מכתב דרישה מהתובע / בא כוחו
  • חוזים והסכמים
  • פרטי גורמים מעורבים, אם ישנם
  • מסמכים רפואיים
  • מסמכי ביטוח לאומי – טופס ב/ל 250
  • מסמכים רלוונטיים נוספים

במקרים דחופים באפשרותך לשלוח את הודעתך ישירות למחלקת תביעות חבויות עסקים בהראל, באחת הדרכים הבאות:

באמצעות פקס, למספר: 03-7547311
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviothgsa@harel-ins.co.il  

ככל שהודעתך תהיה מפורטת וברורה יותר, כך תוכל לחסוך בזמן ובעלויות לבדיקת האירוע, לרבות עלויות חקירה, הכלולות במסגרת סכום ההשתתפות העצמית שלך.

עם קבלת הודעתך, אנו נפתח תיק תביעה בחברתנו ונשלח לסוכן הביטוח שלך הודעה עם מספר התיק. לאחר מכן, אנו נבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי.

במקרים בהם יהיה צורך גם בבדיקת נסיבות האירוע על-ידי מומחה, אנו נתאם עמך מועד להגעת חוקר ו/או שמאי, עמם יהיה עליך לשתף פעולה באופן מלא.

במקרים בהם הוגשה דרישה לפיצוי על-ידי הנפגע (התובע): אם הכיסוי הביטוחי תקין ומבדיקתנו יעלה כי נסיבות האירוע מטילות עליך אחריות, אנו נפנה אליך בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.