​כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסק של הראל, באפשרותך לממש את זכויותיך במגוון דרכים: בעזרת סוכן הביטוח שלך, באמצעות פנייה למוקד מימוש הזכויות של הראל ואמצעות מערכת On-line למימוש זכויות באתר הראל. לנוחיותך, העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות.

הגשת תביעה בגין אחריות מקצועית ואחריות המוצר – ביטוח לעסק

כמבוטח בפוליסת אחריות מקצועית או בפוליסת ביטוח אחריות המוצר של הראל, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעה / נזק שאירעו ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. להודעתך עליך לצרף מסמכים רלוונטיים, ככל שאלו קיימים. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על אירוע או על תביעה שהוגשה כנגדך, במסגרת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית או אחריות המוצר, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו.

הגשת תביעה בגין נזק שנגרם לעובד (חבות מעבידים) - ביטוח לעסק

כמבוטח בפוליסת ביטוח חבות מעבידים של הראל, הכוללת כיסוי בגין נזק שנגרם לעובד בעסק שלך, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעת עובדך ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. לשם כך תתבקש למלא טופס תביעה - אחריות מעבידים ולצרף מסמכים רלוונטיים. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על תביעה בגין חבות מעבידים שהוגשה כנגדך, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו. ​

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי אש - ביטוח לעסק

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסקים של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי אש, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות שריפה, ברק או התפוצצות, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על תביעת נזק לרכוש העסק ולצרף מסמכים נוספים.

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי מים - ביטוח לעסק

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסקים של הראל, הכוללות כיסוי מפני נזקי מים, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות התבקעות, הצפה או עלייה על גדותיהם של מכלים, מתקני הסקה וצנרת, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על תביעת נזק לרכוש העסק ולצרף מסמכים נוספים.

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי טבע ו/או רעידת אדמה - ביטוח לעסק

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסקים של הראל, ובמידה ורכשת כיסוי מפני נזקי טבע ו/או רעידת אדמה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות סערה, סופה, שיטפון, שלג, ברד ו/או רעידת אדמה, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס על תביעת נזק לרכוש העסק ולצרף מסמכים נוספים.

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי שוד או פריצה - ביטוח לעסק

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח לעסקים של הראל, הכוללת כיסוי למקרי פריצה, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות פריצה, שוד או כל ניסיון לבצעם, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך. במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על תביעת נזק לרכוש העסק ולצרף מסמכים נוספים.

הגשת תביעה בגין נזק שנגרם לצד שלישי - ביטוח לעסק

כמבוטח בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי של הראל, המאפשרת קבלת כיסוי ביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה, בגין נזקי גוף ונזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי כלשהו בעסק שלך, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעה שאירעה בעסק שלך ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. לשם כך תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים רלוונטיים. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על תביעה במסגרת פוליסת אחריות כלפי צד שלישי שהוגשה כנגדך, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו.

בקשה לקבלת תגמולי ביטוח בגין חוסר או נזק למטענים בביטוח ימי – ביטוח לעסק

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח הימי של הראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין חוסר או נזק שייגרם למטענים בזמן הובלתם, בכפוף לתנאי הפוליסה שרכשת. במסגרת תהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס הודעה על נזק או חוסר במטען ולצרף מסמכים רלוונטיים נוספים. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין חוסר או נזק למטענים בביטוח הימי שלך.