>

ביטוחים בתחום התעשייה והמסחר הינם מהמורכבים ביותר בענף הביטוח, לאור חשיבותם להמשך תפעול התאגיד העסקי לאחר קרות אירוע ביטוחי ולהבטחת חזרה מהירה לפעילות עסקית.

ביטוחי תעשייה ומסחר נבנים במיוחד עבור כל מפעל או תאגיד עסקי בנפרד, בהתאם לפעילותו ולחשיפותיו לסיכונים, לרבות שילוב מבטחי משנה מהגדולים בעולם. כמו גם אנו מספקים פתרונות בי​טוחיים לחברות ישראליות הפעילות מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

במסגרת ביטוחי תעשייה נכללים, בין היתר: ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעסיקים, חבות מוצר, אחריות מקצועית, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.