>

כמבוטח בפוליסת אחריות מקצועית או בפוליסת ביטוח אחריות המוצר של הראל, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעה / נזק שאירעו ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. להודעתך עליך לצרף מסמכים רלוונטיים, ככל שאלו קיימים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על אירוע או על תביעה שהוגשה כנגדך, במסגרת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית או אחריות המוצר, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו.

ככלל, אנו ממליצים לך לבדוק את זכאותך ולקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך לפני תחילת תהליך התביעה, זאת על-מנת שתוכל למצות את זכויותיך.

שים לב: חל איסור למסור הודאה, הבטחה, הצעה, התחייבות או פיצוי לצד שלישי מבלי לקבל אישור מראש מהראל.
עם היוודע לך על אירוע שעלול להוביל לתביעה, עליך להודיע על כך לחברתנו באמצעות סוכן הביטוח שלך. הודעתך צריכה להימסר על-גבי נייר עם לוגו שלך / של סוכן הביטוח, לכלול את גרסתך ואת כל הפרטים הידועים לך.
 
להודעתך יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ככל שאלו קיימים, לרבות:
  • מכתב דרישה מהתובע / בא כוחו
  • חוזים והסכמים
  • פרטי הגורמים המעורבים, אם ישנם
  • מסמכים רפואיים
  • מסמכים רלוונטיים נוספים

במקרים דחופים באפשרותך לשלוח את הודעתך ישירות למחלקת תביעות חבויות עסקים בהראל, באחת הדרכים הבאות:

באמצעות פקס, למספר: 03-7348211
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviothrsa@harel-ins.co.il  

ככל שהודעתך תהיה מפורטת וברורה יותר, כך תוכל לחסוך בזמן ובעלויות לבדיקת האירוע, לרבות עלויות חקירה, הכלולות במסגרת סכום ההשתתפות העצמית שלך.

​עם קבלת הודעתך, אנו נפתח תיק תביעה בחברתנו ונשלח לסוכן הביטוח שלך הודעה עם מספר התיק. לאחר מכן, אנו נבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי.


במקרים בהם יהיה צורך גם בבדיקת נסיבות האירוע על-ידי מומחה, אנו נתאם עמך מועד להגעת חוקר ו/או שמאי, עמם יהיה עליך לשתף פעולה באופן מלא.


במקרים בהם הוגשה דרישה לפיצוי על-ידי הנפגע (התובע): אם הכיסוי הביטוחי תקין ומבדיקתנו יעלה כי נסיבות האירוע מטילות עליך אחריות, אנו נפנה אליך בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.