>

כמבוטח בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי של הראל, המאפשרת קבלת כיסוי ביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה, בגין נזקי גוף ונזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי כלשהו בעסק שלך, עליך להעביר לנו הודעה על פגיעה שאירעה בעסק שלך ו/או על תביעה שהוגשה כנגדך בגין אירוע זה. לשם כך תתבקש למלא טופס הודעה על תאונה ולצרף מסמכים רלוונטיים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להודיע על תביעה במסגרת פוליסת אחריות כלפי צד שלישי שהוגשה כנגדך, וכדי לפתוח תיק תביעה בחברתנו.​

​ככלל, אנו ממליצים לך לבדוק את זכאותך ולקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך לפני תחילת תהליך התביעה, זאת על-מנת שתוכל למצות את זכויותיך.

שים לב: חל איסור למסור הודאה, הבטחה, הצעה, התחייבות או פיצוי לצד ג' מבלי לקבל אישור מראש מחברת הראל.

עם היוודע לך על אירוע תאונתי לצד שלישי כלשהו, שעלול להוביל לתביעה כנגדך, עליך למלא טופס הודעה על תאונה – ביטוח צד שלישי ולהעבירו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.

​עליך למלא את טופס ההודעה על תאונה ולכלול בו את גרסתך המפורטת לאירוע. ככל שישנם מסמכים רלוונטיים, לדוגמת אלה שיפורטו מטה, עליך לצרפם להודעתך:

  • מכתב דרישה מהתובע / בא כוחו
  • חוזים והסכמים
  • פרטי גורמים מעורבים, אם ישנם
  • מסמכים רפואיים
  • מסמכי ביטוח לאומי - טופס ב/ל 250
  • מסמכים רלוונטיים נוספים

במקרים דחופים, באפשרותך לשלוח את הודעתך ישירות למחלקת תביעות חבויות עסקים בהראל:

באמצעות פקס, למספר: 03-7348211

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviothrsa@harel-ins.co.il

או לצוות תביעות חבויות גוף בהראל, באחת הדרכים הבאות:

באמצעות פקס, למספר: 03-7547311

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviothgsa@harel-ins.co.il

ככל שהודעתך תהיה מפורטת וברורה יותר, כך תוכל לחסוך בזמן ובעלויות לבדיקת האירוע, לרבות עלויות חקירה, הכלולות במסגרת סכום ההשתתפות העצמית שלך.

​עם קבלת הודעתך, אנו נפתח תיק תביעה בחברתנו ונשלח לסוכן הביטוח שלך הודעה עם מספר התיק. לאחר מכן, אנו נבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי.


במקרים בהם יהיה צורך גם בבדיקת נסיבות האירוע על-ידי מומחה, אנו נתאם עמך מועד להגעת חוקר ו/או שמאי, עמם יהיה עליך לשתף פעולה באופן מלא.


במקרים בהם הוגשה דרישה לפיצוי על-ידי הנפגע (התובע): אם הכיסוי הביטוחי תקין ומבדיקתנו יעלה כי נסיבות האירוע מטילות עליך אחריות, אנו נפנה אליך בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.