>

​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל, הכוללת כיסוי לאשפוז בבתי חולים בחו"ל, באפשרותך לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בחו"ל ולקבל בגינו החזר כספי. כיסוי זה ניתן עבור אשפוז במקרי חירום בלבד.

במקרה שבו אין באפשרותך לשלם עבור האשפוז והנך מעוניי​ן כי אנו נעביר התחייבות ישירות לבית החולים המטפל בחו"ל, עליך לפנות למוקד הסיוע הטלפוני בטלפון 03-7547030 שיסייע לך בתהליך.


היום מגישים תביעת חו"ל בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
להגשת תביעה

במידה ואושפזת בבית חולים בחו"ל, עליך ליידע בהקדם האפשרי את מוקד החירום של הראל חברה לביטוח בע"מ באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו: 972-3-7547030, הפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, על-מנת לקבל הנחיות להמשך הטיפול.

אנא ודא כי פנייתך כוללת את הפרטים הבאים:
  • שם המבוטח
  • מספר זהות
  • מספר פוליסה
  • טלפון / פקס של בית החולים (כדי שנוכל להעביר לבית החולים התחייבות כספית לתשלום הוצאות האשפוז)

​עם קבלת הודעה על אשפוז בחו”ל, אנו נפנה למרכז הרפואי בחו”ל ונבקש לקבל דוח רפואי. עם קבלתו, אנו נעביר למרכז הרפואי התחייבות כספית מתאימה ונסדיר ישירות מולו את התשלום לאחר שחרור המבוטח מאשפוז, כל זאת בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

במידה ולא ניתן יהיה להתחייב ישירות למרכז הרפואי בחו”ל למימון הוצאות האשפוז, יהיה עליך לשלם בעצמך עבור האשפוז ולהגיש להראל תביעה להחזר הוצאות.

במקרה בו לא יהיה די בחומר הרפואי בכדי לקבוע את אחריותנו למקרה, יהיה עלינו לעיין בחומר רפואי נוסף, כמו תיקך הרפואי בקופת החולים. במקרה כזה אנו נפנה לקבלת תיקיך הרפואיים, כאמור, ואף נישא בהוצאות הכרוכות בכך, ונשלח לבית החולים הודעה כי אנו עושים כן. פנייה זו, כאמור, עלולה להאריך את משך הטיפול בתביעה, אולם אנו מצדנו נעשה כל מאמץ כדי לזרז את הטיפול.

אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את האשפוז עקב חריג כלשהו בפוליסה, תישלח אליך / לבית החולים בחו”ל הודעה מתאימה.