>

רקע

ענף קרנות הנאמנות, המהווה נדבך מרכזי בשוקי ההון ברחבי העולם, נולד באנגליה בשנת 1868 ויוסד בישראל בשנת 1940.
קרנות הנאמנות בהראל מנוהלות על ידי צוות מנהלי השקעות מקצועי ומיומן בעל ידע רב בשוק ההון בכלל ובניירות ערך בפרט.

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא קרן להשקעה משותפת בניירות ערך. הקרן מנוהלת על מנת להפיק רווח מניירות הערך בהם היא משקיעה וגם מכל עסקה שנעשית בניירות הערך, בהתאם לתשקיף הקרן.

קרן נאמנות מנפיקה יחידות המעניקות לבעליהן זכויות שוות בנכסי הקרן וברווחיה. השווי של יחידות שבידי בעל היחידות מחושב עפ"י השווי הנקי של כל נכסי הקרן בניכוי/בתוספת הוצאות מכירה/ קניה.

קרן נאמנות מנוהלת ע"י חברה (מנהל הקרן), המנהלת בדרך כלל מספר קרנות מסוגים שונים. מנהל הקרן מבצע את פעולות ההשקעה של כספי הקרן במטרה להביא לתשואות מרביות במסגרת מאפייני הסיכון הקבועים במדיניות ההשקעות של הקרן, ועפ"י שיקול דעת מקצועי של מנהל הקרן. תמורת הניהול גובה מנהל הקרן שכר מנהל.  

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי תשקיפים שבתוקף והשינויים בהם. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.​

 • קרנות הנאמנות מנוהלות בהתאם ל:
  • חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994
  • תקנות שהותקנו על פי החוק האמור
  • כללים שקובעת הרשות לניירות ערך, המפקחת על פעילותו של מנהל הקרן

  קרן נאמנות אינה מהווה גוף משפטי ופעולתה מבוססת על הסכם שנערך ונחתם בין הנאמן למנהל הקרן, בהתאם להוראות החוק האמור, אשר קבע את המסגרת החוקית להקמת קרנות נאמנות ולפעילותם.

  הנאמן הוא חברה שתפקידה להחזיק בנכסי קרן הנאמנות עבור בעלי היחידות ולפקח על ביצוע מדיניות ההשקעות, ביצוע הוראות החוק הנ"ל ומילוי הוראות הסכם הקרן. "הנאמן" יכול להיות תאגיד בנקאי או חברה העוסקת בביטוח או חברה העוסקת בנאמנות.

  הסכם הקרן הנחתם בין "הנאמן" "למנהל" מגדיר את הזכויות והחובות של כל צד, את היחסים ההדדיים שביניהם וכן את זכויות בעלי היחידות. יחידות הקרן נמכרות על סמך תשקיף המכיל פרטים שונים כנדרש בחוק, ומספק מידע הקשור בקרן.

  לא רק גופים חיצוניים מפקחים על פעילות קרנות הנאמנות. חברות ניהול הקרנות מחויבות בהקמת ועדות השקעות המתכנסות לפחות אחת לשבועיים וקובעות קריטריונים מוגדרים לפעילות הקרנות, בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן. בוועדות אלה חברים לרוב אנשי השקעות ודירקטורים חיצוניים מדירקטוריון החברה. כמו כן, נתון מנהל הקרן גם לפיקוח מבקר הפנים של החברה.

  • ​נזילות - ההשקעה בקרנות נאמנות היא השקעה נזילה, שאינה מותנית בהתחייבות לפרק זמן מינימאלי. לפיכך, היא מקנה לבעל היחידות גמישות מרבית ומאפשרת השקעה לכל טווח זמן בהתאם לצרכי בעל היחידות.
  • פיזור ההשקעה - קרן נאמנות מאפשרת לבצע פיזור רחב של ההשקעה על פני מספר רב של ניירות ערך – צעד שבעל יחידות בודד עשוי להתקשות לעשות. הפיזור מאפשר להקטין את הסיכון לבעלי היחידות בקרן והיתרון הגדול הוא שבד"כ ניתן לרכוש יחידות בקרן בכל סכום.
  • פיקוח ובקרה - קרנות נאמנות מנוהלות תוך פיקוח הדוק ויומיומי של רשות ניירות ערך והנאמן. לפי החוק, מחויב מנהל הקרן לפרסם לגבי כל קרן תשקיפים, דיווחים שונים לרבות על כל שינוי במדיניות השקעות של קרן וכן בפרסום מחירי יחידות הקרן באופן שוטף.
  • דינמיות – מנהל הקרן הממוקד בניהול השקעות ומקבל את המידע העדכני ביותר, יכול להגיב במהירות למצבי השוק המשתנים ובמקרים מסוימים יכול לנצל תנודות ועיוותים בשוק כדי לבצע שינויים במבנה ההשקעות של הקרן לטובת בעלי היחידות.
  • יתרונות מס - השקעה בקרנות נאמנות פטורות מאפשרת לבעל היחידות לדחות את תשלום המס עד למועד שבו יפדה את יחידותיו בקרן, לעומת מצב שבו הוא נדרש לשלם מס בכל מכירה של כל נייר ערך ספציפי. כמו כן, קרנות נאמנות פטורות מאפשרות גם קיזוז מס בתקופה של אינפלציה גבוהה שכן המיסוי בהן הוא ריאלי ולא נומינלי כמו באפיקים אחרים. בקרנות נאמנות חייבות (כלומר בקרנות בהן הקרן משלמת את המס), יש יתרון במקרים כאשר לקרן יש הפסדי עבר המוכרים לצורכי מס ושבעטיים תשלום המס בקרן מופחת או לא קיים. בנוסף, בעל היחידות יכול לקזז הפסדים בעת פדיון יחידות מול ני"ע אחרים.

   אין לראות באמור לעיל התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי תשקיפים שבתוקף והשינויים בהם. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.

כלים נוספים