בתאריך ה-1 בינואר 2020 הושלם הליך המיזוג של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט (שמספרה 221, להלן: "קופת דיסקונט"), לקופת הגמל הראל קופת גמל (שמספרה 101, להלן: "הראל גמל"). זאת בהמשך להעברת הניהול של קופת הגמל דיסקונט לחברת הראל מתאריך ה-1 בינואר 2019,  ובהתאם לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

המיזוג הינו בהתאם לעיקרון הקבוע בסעיף 2(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 (להלן: "חוק קופות הגמל") לפיו כל חברה תנהל רק קופה אחת מכל סוג.

 •    

  מסלולי ההשקעה שנוהלו בקופת דיסקונט מוזגו לתוך מסלולי ההשקעה המנוהלים בהראל גמל, באופן הבא:

  שם המסלול בקופת דיסקונט ​​שם המסלול בהראל גמל​הסבר על המסלול בהראל גמל​מדיניות ההשקעה של במסלול בקופת דיסקונט​מדיניות ההשקעה של המסלול בהראל גמל
  גמל דיסקונט לבני 50 ומטה 
  (9927)​

  הראל גמל לגילאי 50 ומטה
  (9744)​

  אחד משלושה מסלולי ההשקעה לפי גיל של הראל קופת גמל, ומסלול ברירת המחדל למצטרפים לקופה בגילאי 50 ומטה שלא בחרו במסלול השקעה אחר. ​

  נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על-פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

  באפשרותך לעיין במדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול בהראל גמל.

  יובהר כי מדיניות ההשקעה הצפויה כאמור יכולה להשתנות.

  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  גמל דיסקונט לבני 50-60
  (9928)​

  הראל גמל לגילאי 50-60
  (9742)​

  אחד משלושת המסלולים לפי גיל של הראל קופת גמל ומסלול ברירת המחדל למצטרפים לקופה בגילאי 50 עד 60 שלא בחרו במסלול השקעה אחר.​

  גמל דיסקונט לבני 60 ומעלה
  (9929)​

  הראל גמל לגילאי 60 ומעלה
  (9745)​

  אחד משלושת מסלולי ההשקעה לפי גיל של הראל קופת גמל, ומסלול ברירת המחדל למצטרפים לקופה בגילאי 60 ומעלה שלא בחרו במסלול השקעה אחר.​

  גמל דיסקונט מסלול אג"ח ממשלת ישראל

  (2234)​

  הראל גמל מסלול שקלי
  (1368)​

  מסלול מתמחה באפיק השקלי עם חשיפה מלאה לפקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים ואג"ח שקליות ולאג"ח ממשלתי וקונצרני במשך חיים ממוצע ארוך משנה.

  יובהר כי מיזוג זה הינו לאור רמת הסיכון הדומה בין שני המסלולים, הן מבחינת חשיפות המח"מ, והן מבחינת הרכב השקעה של כ- 70% אגרות חוב ממשלתיות ונכסים חסרי סיכון.​

  מסלול עם חשיפה לאג"ח ממשלת ישראל, צמודות ושאינן צמודות, במשך חיים ממוצע משתנה, על-פי החלטות ועדת ההשקעות.​

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  למדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול בהראל גמל לחץ כאן.

  יובהר כי מדיניות ההשקעה הצפויה כאמור יכולה להשתנות.​

   

  יובהר כי יחול שינוי במדיניות ההשקעה של מסלול גמל דיסקונט מסלול אג"ח ממשלת ישראל המנוהל בדיסקונט כתוצאה ממיזוגו לתוך מסלול ההשקעה הראל גמל מסלול שקלי המנוהל בהראל גמל, כמפורט בטבלה לעיל.
  בשלושת מסלולי ההשקעה הנוספים המנוהלים בדיסקונט (גמל דיסקונט לבני 50 ומטה; גמל דיסקונט לבני 50-60; גמל דיסקונט לבני 60 ומעלה) לא יחול שינוי במדיניות ההשקעה כתוצאה ממיזוגם בהתאמה לשלושת מסלולי ההשקעה המנוהלים בהראל גמל (הראל גמל לגילאי 50 ומטה; הראל גמל לגילאי 50-60; הראל גמל לגילאי 60 ומעלה).

  לתשומת ליבך, בכפוף להוראות הדין, כל עמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת וכן להעביר את הכספים הצבורים מכל מסלול השקעה לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר.
  כמו כן, זכויות ותנאי העמיתים בכל אחת מקופות הגמל יישמרו ולא תחול בהן פגיעה בשל המיזוג. יובהר כי הראל פנסיה וגמל בע"מ רשאית, בהתאם להוראות הדין, לבצע שינויים בתקנון קופת הגמל ובזכויות העמיתים.

  באפשרותך לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

  בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת-גן 5211802
  בטלפון, למספר: 2735* (*הראל)

כלים נוספים