משיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים

כעמית בקופת הגמל של הראל באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקופה שלך, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון מקופת הגמל שלך.

button

משיכת כספים מקופת גמל לשכירים

כעמית בקופת הגמל של הראל (עבור שכירים) באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקופה שלך, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון מקופת הגמל שלך.

button

משיכת כספי נפטר מקופת גמל על-ידי מוטב או יורש

כמוטב של עמית בקופת גמל שנפטר או כיורש של עמית בקופת גמל שנפטר אך לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך לבצע משיכה של כספי העמית שנפטר, ​אם הנך זכאי לכספים אלו.

button

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית בקופת גמל שנפטר

בהתאם להוראות משרד האוצר, יורשי עמית / פנסיונר בקופת גמל שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים ולא מינה מוטבים לחשבונו, יוכלו למשוך את הכספים שנותרו בחשבונו, ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה (על-פי הוראות חוזר גופים מוסדיים (2017-9-8) לעניין משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה). משיכת הכספים אפשרית במקרים מסוימים בלבד, לכן מומלץ שתקרא מדריך זה לפני הגשת הבקשה.

button

העברת כספי נפטר על-ידי מוטב או יורש לקופת גמל

כמוטב של עמית בקופת גמל שנפטר או כיורש של עמית שנפטר אשר לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך להעביר את הכספים מקופת הגמל של העמית שנפטר לקופת גמל הרשומה על שמך, בהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה, ובמקרה שתימצא זכאי לכספים אלו.

button

משיכת כספי פיצויים מקופת גמל

כעמית בקופת הגמל של הראל, באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שלך, לאחר סיום עבודתך כשכיר אצל מעסיק מסוים, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. היות וכספי הפיצויים בקופת הגמל שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון הפנסיוני שלך והנם הכנסת עבודה החייבת במס על-פי תקנות מס הכנסה, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח שלך או עם היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.

button

משיכת כספים בסכום נמוך מקופת גמל

כעמית בקופת גמל של הראל שבה סכום כסף נמוך, באפשרותך, בתנאים מסוימים, לבצע משיכה של הכספים גם אם חשבונך אינו נזיל. כדי לדעת אם באפשרותך לבצע משיכה של חשבון בסכום נמוך חשוב שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה למשיכת הכספים.

button