העברת ניהולה של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט (221), מהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ – הודעה מתאריך 1.1.2019​

 •    

  ​בהתאם לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בתאריך ה- 1.1.2019 הועבר ניהולה של קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט, שמספרה 221, מהחברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ.

  לתשומת לבך,

  • בכפוף להוראות הדין, כל עמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת שיבחר.
  • בכפוף להוראות תקנוני קופות הגמל, זכויות ותנאי העמיתים לא ייפגעו כתוצאה מהשינוי עצמו. אולם, בכפוף להוראות הדין, רשאית הראל פנסיה וגמל בע"מ לבצע לאחר העברת הניהול שינויים בתקנוני קופות הגמל ובזכויות העמיתים.

  להלן פרטי הראל פנסיה וגמל בע"מ, ח.פ. 512267592:

  בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת-גן 5211802
  2735* (*הראל)
  03-7348483
   harelgs@harel-ins.co.il  

כלים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף