למי מיועד החיסכון בקופת הגמל, כמה מפקידים, מתי ניתן למשוך את הכספים? המדריך המלא לקופת הגמל שלכם

​קופת גמל היא כלי חיסכון לטווח ארוך שכספיו מיועדים לגיל פרישה. בקופת גמל אין רכיב ביטוחי וכל ההפקדות מיועדות לחסכון בלבד. עובדים שכירים מחויבים להפקיד כספים ממשכורתם לתוכניות חיסכון פנסיוניות מדי חודש - לצד הפקדה מצד המעסיק שלהם. אפשר לבחור בין קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. החל מינואר 2017 עצמאי מחויב להפקיד כספים לטובת חיסכון באמצעות אחד ממכשירי החיסכון לפי בחירתו (קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון, פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאיים).

שכירים מפקידים לקופת הגמל ביחד עם המעסיק, אולם גם עצמאיים יכולים לחסוך באמצעות קופת גמל. במצב כזה, עצמאים נדרשים להפקיד את כל הסכום בעצמם. באפשרותו של העמית לקבל קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה, בכפוף להעברת הכספים לקופה משלמת קצבה.


 • חלוקת ההפקדה

  קיימים הבדלים בין שכיר לעצמאי באופן הפקדת הכספים לקופת הגמל:

  • הפקדות שכירות: התשלום מתחלק בין העובד לבין המעסיק. העובד יעביר לפחות 6% משכרו והמעסיק יעביר לפחות 6.5% לרכיב התגמולים ו-6% לרכיב הפיצויים.
   אלו הסכומים המינימליים, אבל במידה ורוצים בכך, אפשר להגדיל את ההפקדה - עד 7% עבור הפקדת עובד ועד 7.5% (תגמולים) ו- 8.33% (פיצויים) על ידי המעסיק. ניתן לקבל עבור התשלומים שיופקדו לקופת הגמל הטבות מס.

  • הפקדות עצמאיות: כאמור, גם עצמאי יכול לחסוך באמצעות קופת גמל. עצמאי בעל עסק, מחויב להעביר הפקדה לקופת גמל לקצבה (לרבות לקופת גמל) בהתאם לשיעור המינימאלי הקבוע בחוק. עבור הפקדה של עד 16% מהכנסתו החודשית ועד תקרה שנתית יכול אותו עצמאי לקבל הטבת מס. גם אדם שאינו בעל עסק יכול לחסוך באופן עצמאי בקופת גמל.

  דמי ניהול

  מנהלי הקופה משקיעים את כספי החוסכים כדי להניב להם תשואה. עבור ניהול הקופה, החברה המנהלת את הקופה גובה דמי ניהול.

  בקופת גמל המיועדת לחיסכון - דמי הניהול הם עד 1.05% ברמה שנתית מהיתרה שצברתם בקופה ועד 4% מההפקדות לקופה.

  החוק אוסר על גביית דמי ניהול גבוהים יותר.

  מתי ניתן למשוך את הכספים?

  משיכה של כספי תגמולים:

  באופן כללי, משיכת כספי התגמולים לפני המועדים שנקבעו לכך בחוק ('משיכה שלא כדין') חייבת במס הכנסה בשיעור של לפחות 35%, בהתאם להוראות הדין.

  בסוגיית משיכת הכספים בתום החיסכון, קיים הבדל בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008 ואחרי שנת 2008.

  חסכונות שהופקדו לפני 2008, ניתן למשוך כסכום חד פעמי לאחר גיל 60 בתנאים מסוימים או לפי תנאי התוכנית. קיימים תנאים שונים למי שהפקיד במעמד שכיר או עצמאי.

  חסכונות שהופקדו אחרי 2008, ישולמו כקצבת פנסיה חודשית, החל מגיל 60 והלאה. חשוב לצין כי משיכה חד פעמית של כספים אלו עבור עמית שכיר תתאפשר רק אם הגיעו לגיל 60 או אם נותקו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין מעסיקו או בהתאם לחריגים שמצוינים בתקנון הקופה. בכל מקרה, משיכה חד פעמית של כספים אלו אם במעמד שכיר או עצמאי, תחויב במס של לפחות 35%.

  על אף האמור לעיל, קיימים תנאים מסוימים בהוראות הדין בהם אפשר למשוך את הכספים גם לפני המועד המותר - ועדיין לא לשלם מס. רצוי לבחון האם קיימים בחסכונך כספים פטורים ממס או האם הינך עומד בתנאים הנדרשים למשיכה פטורה ממס.

  משיכה של כספי פיצויים:

  פעמים רבות מופקד עבור עמית שכיר כספי פיצויים בקופת הגמל.

  גם כספים אלו יכולים לשמש כקצבה חודשית בגיל הפרישה, אולם ניתן גם למשוך אותם כסכום חד פעמי במקרים מסוימים:

  לאחר ניתוק יחסי עובד ומעסיק.

  בכל מקרה, כספי הפיצויים פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בהוראות הדין . במקרה בו קיימים פיצויים חייבים במס, ניתן להשאירם בקופה ולקבל מהם קצבה או לבחון אפשרות של דחיית ה​מס.

  ​משיכה של "חשבונות קטנים":

  במידה וברשותך קופת גמל לא פעילה, שסכ​ום כל החשבונות בקופה אינם עולים על סכום של 8000 ש"ח (הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לשינוי המדד החל משנת  2017, תוכל למשוך את היתרה בקופה בפטור ממס. לקבלת מידע נוסף אודות התנאים בהם נדרש לעמוד לטובת משיכת הכספים בפטור ממס לחץ כאן.

  האם ניתן להוריש את החסכון בקופה?

  כל חוסך בקופת גמל יכול לבחור אדם מסוים או מס' אנשים שיקבלו את הכספים שנצברו בקופה לאחר פטירתו. אותם אנשים מכונים "מוטבים". ניתן לקבוע מוטבים בחשבון כבר במעמד ההצטרפות לקופה  - ולאחר מכן אפשר לשנותם בכל זמן. לקבלת מידע נוסף אודות מילוי הוראת המוטבים ואופן הגשה לחץ כאן.

  אם קיבלתם את כספי קופת הגמל של אדם שנפטר, באפשרותכם למשוך את הכספים, או להעבירם לחשבון חדש על שמכם. לקבלת מידע נוסף אודות הגשת בקשת משיכה מחשבונו של עמית שנפטר לחץ כאן.

  ​לא בטוחים - איפה בודקים?

  אם אתם לא יודעים או לא בטוחים האם יש לכם קופת גמל, היכן היא מתנהלת או מה מצב החיסכון שלכם – תוכל לבדוק ולהתעדכן באתר "הר הכסף"

  חשוב להכיר את האותיות הקטנות בכל מה שקשור לחסכונות הפנסיוניים שלכם - ולהתכונן לעתיד כבר היום.


  *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין במסמך זה לבין הוראות הדין והוראות התקנון - יגברו הוראות הדין והוראת התקנון.

  *הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת, בכפוף לאישור הממונה על שון ההון ביטוח וחיסכון. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.

  * אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​כלים נוספים