באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת ביטוח הדירה שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח הדירה שלך.

ביטוח רכב חכם הוא ביטוח שמתאים את עצמו אליך ולא ההיפך.
לקבלת הצעה

​פוליסת ביטוח הדירה שברשותך מבטיחה לך כיסויים למבנה דירתך ו/או לתכולתה למקרים של פריצה, גניבה, שריפה, רעידת אדמה, הצפה, שטפון ועוד. בקשה לביטול הפוליסה כולה תוביל לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה.

ביטול הפוליסה עלול לחשוף אותך לנזק עצמי (לרכוש) ו/או לחבות כלפי צד שלישי, במקרים בהם נרכש ביטוח אחריות כלפי צד ג'. לאחר ביטול הפוליסה לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.
כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. בנוסף, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח הדירה שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול.

​אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח הדירה שלך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348855
בדואר אלקטרוני, לכתובת: bitulpolisatelementary@harel-ins.co.il

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-9208040

  • ​בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצועה, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.                                                                       
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.
  • בפוליסות הכוללות סעיף שעבוד, או בפוליסות אשר במסגרתן נחתם אישור ביטוח, תישלח הודעה על בקשתך לביטול לבעל השעבוד ו/או לגורם שקיבל את אישור הביטוח. הביטול יכנס לתוקף לאחר המועד המצוין בפוליסה / באישור הביטוח, לגבי תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת לשם ביצוע הביטול.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באמצעות סוכן הביטוח שלך.

לזה חובה עליך להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה