>

​​​​​באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת ביטוח הדירה שלך ​באמצ​​עות האתר.

 להג​שת הבקשה באמצ​​עות האתר לחצו כאן.​​​

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה
 להג​שת הבקשה באמצ​​עות האתר לחצו כאן. הדרך המומלצת, הקלה והנוחה ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של טפסים.

להנחיות ביטול פוליסה באמצעות טופס ידני לח​צ​ו כאן​
* על חברת ביטו​ח או סוכן, המבקשים להגיש בקשה לקבלת מידע אודות ביטוח הדירה, לפנות לכתובת דוא"ל  BITULPOLISATELEMENTARY@HAREL-INS.CO.IL  בצירוף יפוי כח חתום ע"י המבוטח, כאמור בחוזר רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון בענין צירוף לביטוח. 
  • ​בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצועה, תישלח אליך הודעה על כך.

  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.                                                                       

  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.

  • בפוליסות הכוללות סעיף שעבוד, או בפוליסות אשר במסגרתן נחתם אישור ביטוח, תישלח הודעה על בקשתך לביטול לבעל השעבוד ו/או לגורם שקיבל את אישור הביטוח. הביטול יכנס לתוקף לאחר המועד המצוין בפוליסה / באישור הביטוח, לגבי תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת לשם ביצוע הביטול.