למען הביטחון הכלכלי של החשובים לך

פוליסת ביטוח למקרה מוות מתאונה המאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית בהתאם לשיקוליך וליכולותיך. במקרה של מוות מתאונה, סכום הביטוח יועבר למוטביך, כפי שרשמת בפוליסת הביטוח, בתשלום חד-פעמי מהיר (581,515).​
  • סכום הביטוח פטור ממס
  • דמי הביטוח קבועים וידועים מראש
  • סכום הביטוח צמוד למדד ושומר על ערכו
  • ללא תלות בסכומים אחרים המגיעים למוטביך

כלים נוספים