>

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות (אלמנטרי), באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך.

לתשומת לבך, אם ברצונך לבטל פוליסת ביטוח תאונות אישיות אחרת, עיין במדריך לביטול פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הנך מבוטח בפני מוות ונכות מתאונה עם אפשרות הרחבה לאובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. בקשה לביטול הפוליסה כולה תוביל לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה.

ביטול הפוליסה עלול לחשוף אותך לנזק עצמי (נזקי גוף). לאחר ביטול הפוליסה לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.
כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום רפואי או אחר מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. בנוסף, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול.

​אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348855
בדואר אלקטרוני, לכתובת: bitulpolisatelementary@harel-ins.co.il

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 03-9208040

  • ​בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצועה, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.                                                                       
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באחת הדרכים הבאות: