​הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("הראל השקעות") אימצה נוהל הפרדות מבניות ("חומות סיניות"), עבור פעילות מערך ההשקעות של הראל חברה לביטוח בע"מ והגופים המוסדיים שבשליטתה (EMI , הראל פנסיה וגמל) ונוהל נפרד עבור פעילות הראל פיננסים החזקות בע"מ והחברות הבנות שלה ("קבוצת הראל פיננסים"). הנהלים כאמור אושרו גם על-ידי החברות הבנות. בהתאם להוראות הנוהל, עובדים אשר במסגרת תפקידם בחברה עשויים להיות חשופים למידע פנים, לא יבצעו בעת כהונתם בתפקיד כאמור בחברה תפקיד נוסף הכרוך בביצוע עסקאות בניירות ערך, או במתן חוות דעת או עצות בקשר לניירות ערך עבור החברה או עבור אחרים. בנוסף, עובדים החשופים למידע פנים אודות תאגידים חשופים לא ימסרו מידע פנים כאמור לעובדי החברה אשר תפקידם בחברה כרוך בביצוע עסקאות בניירות ערך או במתן חוות דעת או עצות בקשר לניירות ערך.


הנוהל קובע כי תישמר הפרדה מלאה בין עובדי מחלקת האשראי הלא סחיר, מחלקת השקעות פרטיות ("Private Equity") ומחלקת השקעות בנדל"ן מצד אחד, לבין פעילות הסדרי החוב מצד שני, לבין עובדי מחלקות ההשקעות הסחירות (עמיתים ונוסטרו) מצד שלישי; הן - הפרדה פרסונלית והן הפרדה בגישה למערכות המידע. מנהל חטיבת ההשקעות יהיה אחראי על כל פעילות ההשקעות של החברה, ובכלל זה יהיה אחראי על מנהלי התחום הסחיר, מנהלי התחום הלא סחיר, ומנהל פעילות הסדרי החוב.


הנוהל קובע הוראות לעניין העברת דיווחים אודות קיומו של מידע פנים למנהלת יחידת הבקרה ותיעודן. כמו כן קובע הנוהל את אופן הטיפול במידע פנים בתחום הסחיר ובתחום הסדרי החוב, וכן הוראות לעניין אופן הטיפול במידע פנים שהגיע למנהלים ולעובדים בתחום הסחיר וכן במחלקת מחקר.


בנוסף, הנוהל מסדיר את פעילותן של ועדת השקעות, ועדת משנה לאשראי ומרכז חובות בעיתיים, בהיבט של הגנה על החברה, מנהלים ועובדים בה מפני איסור שימוש במידע פנים. בעניין זה הנוהל קובע הוראות לנושאים הבאים: העובדים הרשאים להשתתף בוועדות כאמור; איתור נושאים על סדר יומן של הוועדות, אשר יש בהם פוטנציאל חשיפה למידע פנים; הרשאים להשתתף בישיבות בנושאים שיש בהם חשיפה למידע פנים; והפרדת הזימונים והפרוטוקולים בישיבות אלו.


בנוסף, קבוצת הראל פיננסים, שבה אין פעילות השקעה באשראי לא סחיר, נדל"ן ו- Private Equity , אימצה נוהל הפרדות מבניות נפרד, בפעילות מערך ההשקעות שלה. הנוהל קובע הוראות לעניין בידוד מידע הפנים שהגיע למי מהעובדים, פעילות הסדרי החוב בקבוצת הפיננסים, פעילות מחלקת המחקר ופעילותם של ועדות ופורומים שונים העוסקים בתחום ההשקעות.