להלן מידע שימושי עבור משקיעים ובעלי עניין בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. המידע כולל פרסומים, דיווחים והודעות לציבור מטעם הקבוצה, דוחות כספיים אחרונים וכן מידע על מדיניות התגמול לנושאי משרה בקבוצה.​

לאתר קשרי משקיעים לחצו כאן​

פרסומים לציבור

בעמוד זה מרוכזים פרסומים, דיווחים והודעות לציבור מטעם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ: דיווחים בדבר תובענות ייצוגיות, מכרזים, מענקים, דוחות תקופתיים, הצעות רכש, דירוג השקעות, עסקאות מכירה ורכישה ועוד.

הודעות לעיתונות

להלן הודעות לעיתונות באשר לפעילותה של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

מדיניות הצבעה באסיפות הכלליות

בעמוד זה מפורטת מדיניות ההצבעה של הראל חברה לביטוח בע"מ בהצעות המובאות להחלטה באסיפות הכלליות בנושאים שונים. המדיניות גובשה מתוך ראייה רחבה של חובת הנאמנות למבוטחים ולעמיתים, ובהתאם לחוזר הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל.

איכות ממשל תאגידי

הראל רואה חשיבות רבה בהשקעת כספי העמיתים והמבוטחים בתאגידים בהם נהוגים כללי ממשל תאגידי נאותים. לפיכך, אימצה הראל נוהל לפיו בכל דוח אנליטי שמשמש את חטיבת ההשקעות לבחינת השקעה בהון של תאגיד בישראל, תהיה התייחסות תמציתית לאיכות הממשל התאגידי בתאגיד.

דוחות כספיים

בעמוד זה מפורטים הדוחות הכספיים של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ​. הדוחות הכספיים מפורסמים אחת לרבעון ומציגים את המצב כספי ותוצאות הפעולות של הקבוצה, לרבות הון עצמי ותזרים המזומנים, וכן שינויים מהותיים בעסקי החברה בתקופת הדוח.

מדיניות תגמול

בעמוד זה מפורטת מדיניות התגמול לנושאי משרה בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. מדיניות התגמול נועדה לשמש הן לצורך הנעת המנהלים הבכירים והכוונתם בהתאם ליעדי החברה ותוכניתה האסטרטגית, והן לצורך שימור התחרותיות בגיוס ובשימור כוח אדם איכותי בתפקידי ניהול בכירים. כל זאת, במטרה ליצור ערך כלכלי ארוך טווח לחברה.

טיפול בחובות בעייתיים

בעמוז זה מפורטים העקרונות הכלליים שעל-פיהם קבוצת הראל נערכת, מזהה ומטפלת בחובות בעייתיים. מסגרת כללית זו גובשה ופורסמה בהתאם להוראות חוזר בעניין "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב" שפרסם משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

רשימת צדדים קשורים

להלן רשימות צדדים קשורים של קבוצת הראל