להלן מידע שימושי עבור משקיעים ובעלי עניין בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. המידע כולל פרסומים, דיווחים והודעות לציבור מטעם הקבוצה, דוחות כספיים אחרונים וכן מידע על מדיניות התגמול לנושאי משרה בקבוצה.​

פרסומים לציבור

בעמוד זה מרוכזים פרסומים, דיווחים והודעות לציבור מטעם קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ: דיווחים בדבר תובענות ייצוגיות, מכרזים, מענקים, דוחות תקופתיים, הצעות רכש, דירוג השקעות, עסקאות מכירה ורכישה ועוד.

button

הודעות לעיתונות

להלן הודעות לעיתונות באשר לפעילותה של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

button

מדיניות הצבעה באסיפות הכלליות

בעמוד זה מפורטת מדיניות ההצבעה של הראל חברה לביטוח בע"מ בהצעות המובאות להחלטה באסיפות הכלליות בנושאים שונים. המדיניות גובשה מתוך ראייה רחבה של חובת הנאמנות למבוטחים ולעמיתים, ובהתאם לחוזר הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל.

button

איכות ממשל תאגידי

הראל רואה חשיבות רבה בהשקעת כספי העמיתים והמבוטחים בתאגידים בהם נהוגים כללי ממשל תאגידי נאותים. לפיכך, אימצה הראל נוהל לפיו בכל דוח אנליטי שמשמש את חטיבת ההשקעות לבחינת השקעה בהון של תאגיד בישראל, תהיה התייחסות תמציתית לאיכות הממשל התאגידי בתאגיד.

button

דוחות כספיים

בעמוד זה מפורטים הדוחות הכספיים של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ​. הדוחות הכספיים מפורסמים אחת לרבעון ומציגים את המצב כספי ותוצאות הפעולות של הקבוצה, לרבות הון עצמי ותזרים המזומנים, וכן שינויים מהותיים בעסקי החברה בתקופת הדוח.

button

מדיניות תגמול

בעמוד זה מפורטת מדיניות התגמול לנושאי משרה בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. מדיניות התגמול נועדה לשמש הן לצורך הנעת המנהלים הבכירים והכוונתם בהתאם ליעדי החברה ותוכניתה האסטרטגית, והן לצורך שימור התחרותיות בגיוס ובשימור כוח אדם איכותי בתפקידי ניהול בכירים. כל זאת, במטרה ליצור ערך כלכלי ארוך טווח לחברה.

button

טיפול בחובות בעייתיים

בעמוז זה מפורטים העקרונות הכלליים שעל-פיהם קבוצת הראל נערכת, מזהה ומטפלת בחובות בעייתיים. מסגרת כללית זו גובשה ופורסמה בהתאם להוראות חוזר בעניין "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב" שפרסם משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

button

רשימת צדדים קשורים

להלן רשימות צדדים קשורים של קבוצת הראל

button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף