פוליסת הביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים כללית מעניקה לך פיצוי כספי במקרה שהגעת למצב סיעודי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במסגרת תהליך הגשת הבקשה לקבלת הפיצוי, תתבקש למלא טופס בקשה לגמלת סיעוד ולצרף מסמכים רלוונטיים לתביעה. לרשותך עומדת גם מערכת להגשת תביעת סיעוד, באמצעותה תוכל להגיש את בקשתך online בתהליך מהיר ויעיל.

לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת התביעה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לתביעה בפוליסת ביטוח סיעודי. 

טרם הגשת התביעה, ודא שבידיך פוליסה המעניקה כיסוי סיעודי.
לשם כך תוכל להיעזר בסוכן הביטוח שלך, באזור המידע האישי שבאתר הראל או במוקד שירות הלקוחות בטלפון 1800-55-11-22.
כמו כן, באפשרותך לאתר את כל פוליסות הביטוח שברשותך בכל חברות הביטוח באתר הר הביטוח - אתר האינטרנט המרכזי לאיתור מוצרי ביטוח, של רשות ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

אם יש לך כיסוי לסיעוד, עליך למלא טופס הגשת תביעה בביטוח סיעודי, הכולל:

  • דף מידע רפואי
  • שאלון הערכה תפקודית
  • טופס ויתור סודיות - כדי שנוכל לפעול בשמך להוצאת מסמכים רפואיים ואחרים, עליך לחתום על טופס ויתור סודיות ולהחתים מאמת לחתימה, המאשר שהחתימה הינה שלך. יש לעקוב אחר ההנחיות בטופס ולהקפיד למלא את כל חלקיו בצורה תקינה, על מנת למנוע הארכת זמן טיפול.

בנוסף, נבקשך להעביר גם את המסמכים הבאים:

  • צילום צ'ק עם פרטי הבנק או אישור ניהול חשבון הבנק.
  • במידה ומונה אפוטרופוס או קיים ייפוי כוח נוטריוני – יש לצרף לבקשה את החלטת בית המשפט בנושא.
  • בתקופת הקורונה ,המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים צמצמו את פעילותם השוטפת, באופן המקשה על חברות הביטוח לברר תביעתך באמצעות איסוף מידע רפואי. על כן, במסגרת תביעת סיעוד יש לצרף כל מסמך רפואי  ו/או הערכות תפקודיות שנערכו לך בתקופה הנתבעת מכל גורם אפשרי.

לתשומת ליבך:

  • אין בהגשת טופס התביעה כדי להאריך את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.
  • לידיעתך, תנאי הפוליסה הקובעים לעניין הזכאות והיקף תגמולי הביטוח הינם תנאי הפוליסה במועד שבו אירע מקרה הביטוח.

באפשרותך להגיש את תביעתך online באמצעות המערכת להגשת תביעת סיעוד.​

לחלופין, באפשרותך להעביר את המסמכים והטפסים החתומים למחלקת תביעות סיעוד בסוכנות הביטוח דקלה באחת הדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvsiud@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348597

במסרון, למספר: 052-3240345

באפשרותך לוודא את הגעת הטפסים והמסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני, בפקס או במסרון באמצעות המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן 24 שעות לאחר שליחת הטופס.

בדואר, לכתובת: הראל חברה לביטוח, מחלקת תביעות סיעוד, אבא הלל 3, ת"ד 1903, רמת גן, מיקוד 521180

באמצעות סוכן הביטוח שלך

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, תיבחן על ידינו זכאותך לכיסוי, בכפוף לתנאי הפוליסה ולהגדרותיה. במידת הצורך, תידרש להעביר אלינו מסמכים רפואיים נוספים או אחרים. במקרה זה, תישלח אליך הודעה בכתב.

במרבית המקרים תתבקש להיבדק על-ידי רופא או אחות או מומחה בתחום, מטעם הראל. הבדיקה תתואם מראש עמך או עם איש הקשר שציינת בטופס התביעה, בהתאם לזמינותך. בעת הבדיקה, הנך זכאי לנוכחות נציג מטעמך.

אם זכאותך לתשלום תאושר, נעביר את גמלת הסיעוד לחשבון הבנק שאת פרטיו ציינת בטופס התביעה.
אם תביעתך תאושר לתקופה קצובה, ולאחריה תרצה לקבל אישור זכאות לתקופה נוספת -  אנו נבצע בדיקה מחודשת של מצבך הרפואי והתפקודי ונבחן את זכאותך בהתאם לכללים לבדיקה מחודשת של זכאות.

אם אינך זכאי לגמלת סיעוד, תישלח לך הודעה מפורטת ומנומקת.

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה