>

החל מ-1 לינואר 2024 ייכנסו לתוקפן הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנוגעות לאופן הצגת העלות השנתית הצפויה לחוסכים במוצרי החיסכון ארוך הטווח: קרן פנסיה חדשה, קרן פנסיה כללית, קרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת גמל לחיסכון לכל ילד, פוליסות חיסכון מגוון ואינדקס, קופות מרכזיות וביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאים החל משנת 2004. ההוראות אינן חלות על קרנות פנסיה ותיקות וביטוחי מנהלים ששווקו לפני שנת 2004. 

​ריכזנו לכם מקבץ שאלות ותשובות על מנת לפשט ולהבהיר את השינוי:היכן ובאיזו תדירות תוצג העלות השנתית הצפויה? 

החל מה-1 לינואר 2024 תוצג לכם, החוסכים, העלות השנתית הצפויה במעמד ההצטרפות לקופה בעת שינוי מסלול השקעה, במסגרת הדוח הרבעוני והשנתי שישלחו אליכם ובכל מקום שבו קיימת חובה על פי דין להציג את דמי הניהול. 

כיצד מחושבת העלות השנתית הצפויה לכל מסלול השקעה? 

העלות השנתית הצפויה תוצג בנפרד לכל מסלול השקעה, בכל אחת מהקופות שלכם. העלות תחושב כסכום השיעורים של כל אלו:

 1. שיעור שנתי של דמי ניהול מהצבירה.

 2. שיעור דמי ניהול מהפקדה מחולק ב-20.
  (החלוקה ב-20 מאפשרת להמיר את דמי הניהול החודשיים מההפקדה לדמי ניהול שנתיים).

 3. שיעור הוצאות ישירות.
  שיעור זה מורכב מסכום של שני רכיבים:
  א. שיעור הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" - כהגדרתה בתקנות, בהתאם לשיעור מגבלת עמלת הניהול החיצוני במסלול ההשקעה שפרסמה הראל לגבי שנת הכספים הנוכחית.[1]
  ב. שיעור הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני"- שיעור זה מחושב באופן הבא:[2]
   סכום ההוצאות הישירות שנגבו בפועל מחולק בסכום הממוצע של שווי הנכסים המשוערך.
   סכום ההוצאות הישירות שנגבו בפועל הוא סכום ההוצאות הישירות כפי שנגבו בפועל במהלך שנת הכספים האחרונה שפורסם עבורה דיווח לציבור על-ידי הראל.[3]
  סכום ממוצע של שווי הנכסים המשוערך מחושב כך: חיבור סכומי השווי המשוערך של כל נכסי מסלול ההשקעה נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים   שהסתיימה ושל השווי המשוערך של נכסי המסלול נכון ליום ה-31 בדצמבר של שנת הכספים הקודמת, כאשר צירוף - סכומים אלה מחולק ב-2.

לדוגמה:

לדוגמה:

     לדוגמה:
     שיעור הוצאות ישירות שנתי במסלול ההשקעה של החוסכת הכולל שיעור הוצאות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" + שיעור הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני": 0.25%

    + שיעור דמי ניהול מההפקדה: 2% מחולק ב-20 (2/20) = 0.1%

    ​+ שיעור שנתי של דמי ניהול מצבירה: 0.35%

     סה"כ שיעור העלות השנתית הצפויה = 0.7% 

מהן הוצאות​ ישירות והאם הן מפחיתות את הרווחים שלי בקופה?

הוצאות ישירות הינן הוצאות של הגופים המוסדיים כמו הראל לצורך ניהול ההשקעות השוטף של הכספים הצבורים במסלולי ההשקעה. מדובר על הוצאות כגון: עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת, דמי ניהול של קרנות השקעה וכו'. הוצאות אלו מנוכות מתשואת ההשקעות במסלולי ההשקעה עבור כל החוסכים לצורך השקעת הכספים. הוצאות אלו מועברות מהגופים המוסדיים לגופים חיצוניים לצורך ניהול ההשקעות ואינן נגבות כתשלום ישיר מחשבונם של כל חוסך וחוסכת.

הרווחים שמוצגים בדיווח התקופתי שנשלחים אליכם מהקופות השונות הינם רווחים נטו, לאחר ניכוי ההוצאות הישירות.

סוגי ההוצאות הישירות המותרים לגבייה מפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008 והם עשויים להשתנות מעת לעת.

מדוע קיימת שונות ב​ין הקופות בשיעור ההוצאות הישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" עבור אותו מסלול השקעה? 

שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני הצפוי מוצג לכל מסלול השקעה בנפרד ונקבע על ידי ועדת  השקעות לא יאוחר מיום ה-31 בינואר בכל שנה עבור השנה הצפויה, ובהתאם להוראות הדין. שיעור המגבלה נקבע, בין היתר, בהתאם להשקעות המשוערות שיבוצעו במהלך השנה בכל מסלול ההשקעה בכל אחת מהקופות. 


מדוע השתנתה העלות השנתית הצפויה לאחר שעודכנה לי הטבת דמי ניהול?

העלות השנתית הצפויה המוצגת במכתב שקיבלת הינה תחזית בלבד ומבוססת, בין היתר, גם על שיעור דמי הניהול המעודכן בחשבונך. בהתאם להוראות החדשות, בכל מקום בו נדרש להציג את דמי הניהול של החוסכים תוצג גם העלות השנתית הצפויה. על-כן שינוי בשיעורי דמי הניהול מהפקדה או מצבירה, ישנה את שיעור העלות השנתית הצפויה בהתאם.​


מדוע העלות השנתית הצפויה השתנתה למרות שלא שיניתי מסלול השקעה ולא חל שינוי בדמי הניהול המעודכנים בחשבוני?

חישוב העלות השנתית הצפויה מבוסס על שיעורי דמי הניהול המעודכנים בחשבון וכן על שיעור ההוצאות הישירות במסלול ההשקעה בו מושקעים כספיכם, כפי שהסברנו בשאלות הקודמות. אם היה שינוי בשיעור ההוצאות הישירות, העלות השנתית הצפויה תשתנה בהתאם. זאת, גם אם לא שינית את מסלול ההשקעה ולא השתנו דמי הניהול שלך.

איך תחושב העלות השנתית הצפויה אם עברתי בין מסלולי השקעה במהלך השנה?

לאחר שינוי מסלול השקעה, העלות השנתית הצפויה תשתנה בהתאם להוצאות הישירות במסלול ההשקעה המעודכן, כפי שהסברנו בשאלות הקודמות. העלות השנתית הצפויה בכל מסלול השקעה מוצגת ברמה שנתית, כך שגם במקרה של מעבר בין מסלולי השקעה במהלך השנה, העלות השנתית הצפויה תשתנה בהתאם. ​​

האם אפשר לבטל או לשנות את העלות השנתית הצפויה שלי?

ראשית, חשוב להבהיר כי העלות השנתית הצפויה היא אומדן בלבד והיא עשויה להשתנות במהלך השנה. עלות זו יכול לסייע לכם בעת בחירת מסלול השקעה. מאחר שהיא מוצגת לכל מסלול השקעה בנפרד, בהתאם להוראות הדין. לכן, לא ניתן לבטל את העלות השנתית הצפויה או לבחור שלא להציגה.

העלות השנתית הצפויה מורכבת משיעורי דמי הניהול ושיעורי ההוצאות הישירות ביחס לכל מסלול השקעה, כפי שהסברנו בשאלות הקודמות. העלות השנתית הצפויה עשויה להשתנות, בין השאר, אם יהיה שינוי בשיעורי דמי הניהול, מהפקדה או מצבירה, או אם מסלול ההשקעה ישונה למסלול אחר בו שיעור ההוצאות הישירות נמוך או גבוה יותר.


האם העלות השנתית הצפויה הינה בנוסף לדמי הניהול שנגבים ממני?

חשוב להבהיר כי העלות השנתית הצפויה היא אומדן בלבד ולכן איננה נגבית מחשבונכם בפועל. זאת להבדיל מדמי הניהול שכן נגבים מחשבונכם בפועל. כלומר, לא נגבה מכם כפל דמי ניהול. עלות זו הינה אומדן בלבד שעשוי להשתנות במהלך השנה. העלות איננה מייצגת בהכרח את הסכומים שינוכו בפועל מחשבונכם.

​​[1] תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008. שיעור זה מפורסם לכל מסלול השקעה לא יאוחר מיום 31 בינואר באותה השנה, בכפוף להוראות הדין.

[2] ככל שמסלול ההשקעה הוקם במהלך שנה מסוימת, השיעור יקבע כמפורט בהוראות.

[3] הסכום מעודכן לכל מסלול השקעה עד ליום 31 במרץ 2023 בגין השנה שחלפה.

*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין בעמוד זה לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון ו/או הוראות הפוליסה – יגברו האחרונות.
**הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.​