בקשה לקצבת נכות מקרן פנסיה

בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה). הכיסוי נועד להקל עליך ועל בני משפחתך בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות חוסר יכולתך לעבוד ולפרנס.

button

בקשה לקצבת שאירים מקרן פנסיה

בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשאירי מבוטח למקרה של פטירתו. הכיסוי נועד להקל על בני משפחתו של המבוטח בהתמודדות עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות בעקבות פטירתו.

button

בקשה לקצבת זיקנה מקרן פנסיה

החיסכון בקרן הפנסיה נועד לשם קבלת קצבת זיקנה, שתאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם ההוצאות הכספיות לאחר הפסקת העבודה והפרישה לגמלאות. כעמית בקרן הפנסיה, הנך זכאי לקבל קצבת זיקנה חודשית החל מגיל 60 ולמשך כל חייך, כדי שתוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופה זו. מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זיקנה יהא המועד שיאושר על-ידי החברה המנהלת או המועד שציינת בטופס הבקשה לקבלת קצבת זיקנה, לפי המאוחר מבניהם. תום הזכאות יהא היום האחרון בחודש פטירתך. קצבת הזיקנה המשולמת מקרן הפנסיה אינה תלויה בפנסיה המשולמת מכל גורם אחר.

button

משיכת כספים מקרן הפנסיה

כספי הפיצויים הנצברים בקרן הפנסיה ניתנים למשיכה עם סיום העבודה אצל המעסיק, בכפוף לאישורו ובהתאם לתקנות מס הכנסה. כספי התגמולים מיועדים לתשלום פנסיית זיקנה ועל כן משיכתם כסכום הוני, ללא אישור מתאים מרשויות המס, נחשבת למשיכה שלא כדין והיא חייבת במס בגובה 35%. חשוב לזכור כי משיכת חלק מכספי הצבירה עלולה לפגוע בכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה, ולהקטין את סכום הפנסיה לגיל פרישה.

button

משיכת כספים מחשבונות קטנים בעתידית קופת פנסיה

כעמית בקרן עתידית קופת פנסיה, באפשרותך למשוך את הכספים שצברת בקרן, במידה והנך עמית לא פעיל בקרן מאז ינואר 2014 ויתרתך בקרן אינה עולה על 8,000 ₪, וליהנות מפטור מלא ממס. משיכת הכספים אפשרית בתנאים מסוימים בלבד. לכן מומלץ שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה.

button

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית שנפטר

בהתאם להוראות משרד האוצר, יורשי עמית / פנסיונר בקרן הפנסיה שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים ולא מינה מוטבים לחשבונו, יוכלו למשוך את הכספים שנותרו בחשבונו, ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה (על-פי הוראות חוזר גופים מוסדיים (2017-9-8) לעניין משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה). משיכת הכספים אפשרית במקרים מסוימים בלבד, לכן מומלץ שתקרא מדריך זה לפני הגשת הבקשה.

button

משיכת כספי נפטר מקרן הפנסיה

בהתאם להוראות משרד האוצר, כמוטב של עמית בקרן הפנסיה שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים, או כיורש של עמית שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים וגם לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך למשוך את הכספים שנותרו בחשבונו של העמית שנפטר. משיכת הכספים תבוצע בהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים, או בהתאם לנקבע בצוואה או בצו קיום הצוואה של הנפטר, בהתאם למקרה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי למשוך כספי נפטר מקרן הפנסיה.

button

עדכון טופס 101 למקבלי קצבה בקרן הפנסיה

כמקבל קצבה (זיקנה / נכות / שאירים) מקרן פנסיה של הראל, עליך לעדכן אותנו בפרטייך האישיים, כדי למנוע פגיעה בהטבות המס המגיעות לך וכדי להבטיח שתקבל את מלוא הקצבה המגיעה לך. לשם כך עליך למלא טופס 101 (כרטיס עובד) ולהעבירו אלינו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון טופס 101 למקבלי קצבה מקרן הפנסיה.

button

אישור המשך זכאות למקבלי קצבת נכות בקרן הפנסיה

כעמית המקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה, תקבל מאיתנו פנייה אחת לשנה בה נבקש ממך למסור פרטים ומסמכים הנדרשים לשם אישור המשך זכאותך לקבלת קצבת נכות. במקרה של נכות מלאה לצמיתות, הפנייה תישלח אליך אחת לשנתיים.​ פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לקבלת אישור להמשך זכאותך לקצבת נכות מקרן הפנסיה.

button

בקשה לערעור על החלטת רופא הקרן / הוועדה הרפואית

כעמית בקרן הפנסיה הראל פנסיה, באפשרותך להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בנוגע לזכאותך לפנסיית נכות. את הבקשה ניתן להגיש באופן עצמאי או באמצעות רופא מטעמך. פעל בהתאם להוראות שבמדריך זה על-מנת להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית.

button

בקשה לערעור על החלטת הוועדה הרפואית בעתידית קופת פנסיה

כעמית בקרן הפנסיה עתידית, באפשרותך להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בנוגע לזכאותך לפנסיית נכות. פעל בהתאם להוראות שבמדריך זה על מנת להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית.

button

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים

לחצו כאן

צור קשר

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד