מדריכי בקשות ושינויים בתחום קרנות הפנסיה יסייעו לך במקרה שתרצה להגיש בקשה לעדכון פרטים אישיים, לעדכן את אפיק ההשקעה בקרן הפנסיה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות on-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך ולבצע את השינויים בקלות וביעילות.

בקשת הלוואה מקרן הפנסיה

כעמית בקרן הפנסיה של הראל פנסיה וגמל בע"מ, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

button

עדכון פרטים אישיים בקרן הפנסיה

כעמית באחת מקופות הפנסיה של הראל, באפשרותך לעדכן את פרטייך האישיים בחשבונך בכל רגע שתבחר. כחלק מתהליך הבקשה תתבקש למלא טופס עדכון פרטים אישיים ולצרף צילום תעודות זהות.

button

עדכון אפיק השקעה בקרן הפנסיה

כעמית בקרן הפנסיה הראל פנסיה, באפשרותך לבחור אפיק השקעה מבין מבחר אפיקים אפשריים, ולעדכנו בכל עת שתרצה בהתאם לגילך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לשינוי אפיק ההשקעה שלך.

button

בקשה לשמירת זכויות בקרן הפנסיה

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלך במידה וסיימת את עבודתך וטרם הגעת לגיל הפרישה. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לשמירה כל הכיסוי הביטוחי שלך בקרן הפנסיה שלך.

button

בקשה לשמירת זכויות בקרן הפנסיה בתקופת הקורונה

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל ובמסגרת הוראת השעה בעקבות משבר הקורונה, הוארכה תקופת ארכת הביטוח ל– 12 חודשים. במקרה שהיתרה הצבורה ברכיב התגמולים בקרן אינה מספיקה כדי לכסות את עלויות הביטוח לתקופה זו, באפשרותך לשלם את עלויות הביטוח באמצעות הוראת קבע וזאת כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלך במקרה של הפסקת הפקדות לקרן.

button

עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה

בקרנות הפנסיה של הראל מבחר מסלולי ביטוח הנבדלים זה מזה בגובה פנסיית הנכות, פנסיית השאירים ופנסיית הזקנה. כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבחור מסלול ביטוח התואם את מצבך המשפחתי ורצונותיך במועד ההצטרפות לקרן. כמו כן, באפשרותך לעדכן את מסלול הביטוח שבחרת בכל עת, גם לאחר הצטרפותך לקרן הפנסיה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשינוי מסלול הביטוח שלך.

button

עדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק להפקדת תגמולי פנסיה

כעמית עצמאי או כמעסיק המפקיד כספים עבור עובדיו באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית של התגמולים בקרן הפנסיה שלך באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע). פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק.

button

בקשה לייפוי כוח לבעל רישיון בקרן הפנסיה

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של בעל רישיון לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון קרן הפנסיה שלך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. הנך רשאי לבטל את ההרשאה לבעל הרישיון בכל עת, באמצעות הודעה לקרן הפנסיה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לייפוי כוח לבעל רישיון בקרן הפנסיה.

button

מינוי מוטבים בקרן הפנסיה

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, הנך רשאי למנות מוטבים שאליהם יועברו כספי התגמולים שצברת לאחר פטירתך, במקרה שאין שאירים זכאים, בהתאם להגדרתם בתקנון. באפשרותך להגדיר את אופן חלוקת הכספים בין המוטבים השונים, ואף לעדכן את המוטבים בכל עת שתרצה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון המוטבים בקרן הפנסיה שלך.

button

בקשת הצטרפות להסדר פנסיית נכות מתפתחת

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבחור בהסדר ביטוח מסוג פנסיית נכות מתפתחת. הסדר זה מאפשר לך להגדיל את פנסיית הנכות, מרגע קבלתה, בשיעור שנתי של 2% ובכך להתחקות אחר התפתחות שכר מייצגת. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש בקשה להצטרפות להסדר פנסיית נכות מתפתחת בקרן הפנסיה שלך.

button

ויתור על כיסוי ביטוחי לסיכוני פטירה בקרן הפנסיה

כעמית בקרן הפנסיה שמצבו המשפחתי הוא רווק / אלמן / גרוש, באפשרותך לוותר או לצמצם את הכיסוי הביטוחי לשאירים. לשם כך, עליך להגיש בקשה לוויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים (הצהרת יחיד / יחיד עם ילדים) ולעדכנן אותנו במצבך המשפחתי וברצונותיך. באפשרותך לחתום על הצהרת יחיד במועד ההצטרפות לקרן ובכל עת לאחר מכן.

button

בקשת מעבר בין קרנות פנסיה

כעמית בקרן פנסיה כלשהי, הנך רשאי להעביר את יתרת החיסכון הקיימת לך מקופה אחת לאחרת, על פי בחירתך. החל משנת 2005, ניתן לנייד חסכונות בין מוצרים פנסיוניים שונים (בהתאם להוראות הדין), בקלות וללא כל עלות. המעבר נעשה תוך שמירה על רצף ביטוחי, ותק וזכויות. מאחר ולהליך הניוד השלכות עתידיות מהותיות על הכיסוי הביטוחי, נזילות הכספים, הרכב תיק ההשקעות ועוד, חשוב שתבחן היטב את האפשרויות העומדות בפניך בטרם הגשת הבקשה.

button

בקשה לחלוקת כספי החיסכון בקרן הפנסיה בין בני זוג שנפרדו

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך ובאפשרות בת זוגך לשעבר לבצע חלוקה של החיסכון הפנסיוני, בהתאם לקביעת בית המשפט בעניינכם ובהתאם להוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד - 2014 ולתקנות שהותקנו מכוחו. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לרישום הערה לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

button

עדכון המשך חברות בקרן הפנסיה

כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה, באפשרותך לשמור על חברותך בקרן גם במהלך תקופה של עד 12 חודשים ללא הפקדות תגמולים, בשל חל"ת, חופשת לידה, עזיבת עבודה וכו'. שמירה על חברותך בקרן תאפשר לך להמשיך וליהנות מכיסוי ביטוחי ולשמור על רצף זכויותיך ותנאי חברותך בקרן.

button