>

 

 

​​​​​​באוקטובר 2022 נכנס לתוקף מנגנון שהחליף את המנגנון שהיה קיים עד אז (דהיינו, אגרות חוב מיועדות בשיעור של כ- 30% מנכסי הקרנות) להבטחת תשואה, העושה שימוש באיגרות החוב הממשלתיות מיועדות. המנגנון שנכנס מתבסס על השלמת תשואת יעד מצטברת. השקעת הכספים לגביהם ניתנת הבטחת תשואה יושקעו במסלול ההשקעה הגדול ביותר בקרן והמדינה תעמיד הפרשים במקרה שתשואת הנכסים תהיה נמוכה מתשואת היעד שנקבעה. במקרה שהתשואה שתושג תהיה גבוהה מתשואת היעד, ההפרש יועבר לקרן ייעודית בהתאם להוראות הדין.​

כלים נוספים