>

שינויים במסלולי ההשקעה במוצרי החיסכון
(הודעה על מיזוג, שינוי מדיניות, שינוי שמות המסלולים ופתיחת מסלולים חדשים)

על פי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות"), החל מיום 01/07/2024 יעודכנו מסלולי ההשקעה שרשאי גוף מוסדי לנהל.

במסגרת השינויים פורסמה רשימת מסלולי השקעה הכוללת פירוט של מסלולי ההשקעה האפשריים,
מדיניות ההשקעה התקנונית בכל מסלול השקעה ושם המסלול,
במטרה להתאים את מסלולי ההשקעה הקיימים לרשימת מסלולי ההשקעה החדשה.

קיימים מסלולים שיתמזגו עם אחרים ולא יהיו קיימים יותר, ויהיו כאלה שעבורם תשתנה מדיניות ההשקעה ו/או ישתנה שמם.​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

שאלות נפוצות

  • ​​קרנות פנסיה​ (ללא קרנות ותיקות)

  • פוליסות ביטו​ח פנסיוני לרבות פוליסות משתתפות ברווחים (לא כולל פוליסות מבטיחות תשואה)

  • קרנות השתלמות

  • קופות גמל לחסכון (למעט קופות מרכזיות וקופת גמל חסכון לילד)

  • פוליסות פרט לחיסכון​

 • ​​​רשימת מסלולי ההשקעה החדשה כוללת מגוון מסלולי השקעה, כך שבאפשרותך לבחור להשקיע את כספך במסלול/ים המתאימים לצרכיך האישיים.

  להלן סקירה של האפשרויות השונות:

  1. מסלולי השקעה תלויי גיל: קיימים במוצרי הפנסיה, קופות ביטוח או קופות גמל, ומשתנים בהתאם לגיל שלכם.

  2. מסלולי השקעה כלליים:  חשוב לציין כי המסלולים הנ"ל אינם פתוחים למצטרפים חדשים בקרנות פנסיה וקופות ביטוח פנסיוניות החל מ- 01.01.2016.

  3. מסלולי השקעה מתמחים: מסלולי השקעה מתמחים המחולקים למספר אשכולות בהתאם למאפייני ההשקעה שלהם ולסוג ההוצאות הישירות שניתן לגבות מהם.

  4. מסלולים למקבלי קצבה ומסלולים מתמחים למקבלי קצבה:  מיועדים למי שכבר מקבלים קצבאות.

  להלן רשימת המסלולים המתמחים האפשריים בהתאם לאשכולות המפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה:

  מתמחים בניהול אקטיבי

  מסלולים המאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים. 

      •  כספי (שקלי)

      •  אשראי ואג"ח

      •  מניות

      •  אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)​

  מתמחים באפיקים סחירים

  מסלולים המאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים

      •  אג"ח סחיר

      •  משולב סחיר

      •  מניות סחיר

      •  אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)​

  מתמחים עוקבי מדדים

  מסלולים המאופיינים בהשקעות במכשירי עוקבי מדדים ​

      •  עוקב מדד s&p500

      •  עוקב מדדי אג"ח

      •  עוקב מדדי מניות

      •  עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25%)

      •  עוקב מדדים גמיש

  מסלולי השקעה אמונה וקיימות

  מסלולים המתמחים בניהול השקעות בהתאם לעקרונות אתיים או דתיים, כמו קיימות סביבתית או הלכה (דיני תורה) 

      •  הלכה

      •  קיימות

 • ​​​ההוראות החדשות יחולו על כלל העמיתים והמבוטחים, הן קיימים והן מצטרפים חדשים, אך השינוי במסלולים ישפיע רק על העמיתים והמבוטחים שכספם מנוהל במסלולי השקעה שמשנים מדיניות השקעה תקנונית, או במסלולי השקעה המתמזגים למסלולי השקעה אחרים, בקופות/בפוליסות שצוינו לעיל).

 • ​​​​​בוודאי. אם המסלול שבו מנוהל כספך ישנה את מדיניות ההשקעה התקנונית שלו, נעדכן אותך. העדכון יכלול מידע על מדיניות ההשקעה של המסלול טרם השינוי ולאחריו ועל האפשרויות השונות שעומדות לרשותך. 

  מידע על שינוי שם מסלול או שינוי לא מהותי של מדיניות השקעה תקנונית יופיע החל מיום 1 ביולי 2024 באזור האישי ובתקנון או בנספח מסלולי השקעה, לפי העניין. כך למשל, שינוי שם מסלול "מחקה מדד S&P500" ל-"עוקב מדד S&P500" אינו שינוי מהותי.

  חשוב לדעת שתמיד ניתן להחליט להעביר את הכסף למסלול אחר באותה קופה, כל עוד זה מתאפשר לפי הוראות הדין והוראות התקנון/פוליסה.​

 • ​​​​​במטרה להתאים את מסלולי ההשקעה הקיימים לרשימת מסלולי ההשקעה שפרסמה הרשות, עלינו למזג מסלולי השקעה למסלולים המתאימים ביותר מתוך האפשרויות הקיימות ברשימה. המשמעות היא שכספיך ינוהלו במסלול השקעה התואם את מדיניות ההשקעה התקנונית שקבעה הרשות. 

  חשוב לדעת כי בכל זמן ובהתאם להוראות הדין והוראות התקנון/הפוליסה, ניתן להעביר את הכספים שצברת למסלול השקעה אחר.​

*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון ו/או הוראות הפוליסה - יגברו האחרונות. אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. המדיניות המלאה והמעודכנת של מסלולי ההשקעה מופיעה בתקנוני הקופות ו/או בנספח מסלולי השקעה. באפשרותך להעביר בכל עת את הכספים הצבורים במוצרי החיסכון שלך, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותו מוצר חיסכון וכן לכל קופת גמל אחרת, בהתאם לב​חירתך, בכפוף להוראות הדין. זכויותיך וזכויות יתר העמיתים במסלולים המפורטים מעלה בטבלה ישמרו/ מדיניות ההשקעה הצפויה של מסלולי ההשקעה הינה הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות ההשקעה שלו, וזו תפורסם עד יום 31/7/2024 באתר שלנו בכתובת: www.harel-group.co.il. חשוב לדעת כי מדיניות ההשקעה הצפויה יכולה להשתנות מעת לעת. ​​​​​​​​​​​​​​​