>

מהו ביטוח משנה?

 

​​​​​​​​​ביטוח משנה הוא ביטוח שרוכשת קרן הפנסיה ממבטח נוסף, כדי להבטיח שגם במצבים קיצוניים, כמו קטסטרופות ואירועים רבי נפגעים, תוכל הקרן לקבל פיצוי ביטוחי ולשלמו לעמיתים המבוטחים בקרן ו/או לשאיריהם. חשיבותו של ביטוח המשנה היא רבה, במיוחד לאור העובדה שבקרן הפנסיה הסיכון הביטוחי הינו הדדי, וחל על כל העמיתים המבוטחים בקרן, גם אם לא נפגעו בעצמם.
גם קרנות הפנסיה של הראל מבוטחות באמצעות מבטחי משנה. בהמשך תוכל לקרוא בהרחבה על ביטוח המשנה הקיים בקרנות הפנסיה של הראל.

 • ​קרנות הפנסיה, מעניקות לחוסכים בהן כיסוי ביטוחי למקרי נכות (פנסיית נכות) ולמקרי מוות (פנסיית שאירים). ביטוח זה הינו ביטוח הדדי, כלומר, העמיתים בקרן מבטחים את עצמם מתוך דמי הגמולים, שיועדו לרכישת כיסויים ביטוחיים אלו.

  במקרים בהם נותר עודף או חוסר בדמי הסיכון שנגבו לצורך מימון תביעות הנכות והמוות, הוא מוחזר (ביתר או בחסר) לעמיתי הקרן מדי רבעון, במסגרת תהליך הנקרא איזון דמוגרפי – השוואת נכסי הקרן להתחייבויותיה.

  אירועים רבי נפגעים עלולים ליצור חוסר בדמי הסיכון שנגבו לצורך מימון תביעות אלו. כתוצאה מכך עמיתי הקרן יאלצו לממן את החוסר שנוצר.

  ביטוח משנה בקרנות הפנס​יה של הראל

  חברת הראל פנסיה וגמל ערה לסיכוני מוות ונכות של מבוטחי קרנות הפנסיה בשל אירועים רבי נפגעים שעלולים להתרחש. לכן היא רוכשת עבור מבוטחי קרנות הפנסיה כיסוי ביטוחי ממבטח משנה הייחודי לאירועים מעין אלו. התאמת הכיסוי נעשית בהתאם למאפייניה של כל קרן.


  בקרן הפנסיה הראל פנסיה קיים ביטוח משנה לקטסטרופות שאינן אירועי טרור, המובילות לתביעות  נכות ושאירים עד לסך של 200 מיליון $. ביטוח זה מכסה מקרים מצטברים למעלה מ- 100 מיליון $. עלות הכיסוי נגבית מתוך כלל נכסי הקרן והיא נאמדת בכ- 1 מיליון ש"ח לשנה.


  בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית קיים ביטוח משנה פרופורציונלי (QUATA SHARE) לכל מקרה של תביעת נכות ושאירים בקרן. ביטוח זה מכסה 90% מכלל התביעות בקרן  ועלותו נגבית באופן פרופורציונלי מ-75% דמי סיכון של הקרן.

כלים נוספים