>

​​​​​חשוב לדעת: כל משיכה או ניוד של כספים מהיתרה הצבורה בקרן הפנסיה בהכרח יקטינו את הפנסיה העתידית שלכם!

 

​​​​​משיכה או ניוד של כספים מהיתרה הצבורה בקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה, עשויים להשפיע לא רק על הפנסיה העתידית שלכם, אלא גם על הקצבאות שקרן הפנסיה תשלם לכם ולשאיריכם: בן או בת זוג, ילדים מתחת לגיל 21, ילדים עם מוגבלות והורה כהגדרתם בתקנון. ​

איך משיכת הכספים או הניוד ישפיעו?

ראשית, משיכה או ניוד כספים מקרן הפנסיה מקטינים את החיסכון שתוכלו לצבור עד מועד הפרישה לפנסיה.

שנית, משיכה חלקית או מלאה של הכספים מקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה עלולה להיות כרוכה בתשלום מס נוסף. משיכה של כספי פיצויים מקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה עלולה להקטין את הפטור ממס במועד הפרישה, כך שתיאלצו לשלם יותר מס על הפנסיה העתידית שלכם.

בנוסף, משיכה או ניוד כספים מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה עלולים להשפיע גם על הכיסויים הביטוחיים בקרן. אם טרם הגעתם לגיל תום ביטוח בקרן, או 'גיל הפרישה בקרן' בשמו המקצועי, ותרצו להמשיך להפקיד לקרן באופן שוטף*. תוכלו לבדוק מהו גיל תום הביטוח המעודכן בקרן באזור האישי שלכם באתר.

נבחין בין ניוד או משיכה של כל היתרה מקרן הפנסיה לבין משיכה או ניוד חלקיים. ​

​​​​​

משיכה או ניוד של כל הכספים מקרן הפנסיה:

אם תרצו למשוך או לנייד את מלוא הכספים שחסכתם בקרן הפנסיה, פעולה זו עשויה להשפיע באופן הבא:

 • לא תהיו זכאים לקבל פנסיה מקרן הפנסיה לאחר גיל הפרישה.
 • אם לא תוכלו לעבוד כתוצאה ממצב רפואי מתמשך, לא תהיו זכאים לקבל קצבת נכות חודשית מקרן הפנסיה.
 • במקרה של פטירה, חס וחלילה, שאיריכם לא יהיו זכאים לקבל קצבת שאירים חודשית מהקרן.
 • אם בחשבונכם מעודכנים ארכת ביטוח (שמירת זכויות אוטומטית) או הסדר ביטוח (שמירת זכויות יזומה), הם ייפסקו במועד המשיכה או הניוד.

אם לאחר המשיכה או הניוד תרצו לחזור להיות מבוטחים בקרן ולהפקיד כבעבר, יהיה עליכם להצטרף לקרן מחדש. הדבר יכול להשפיע עליכם באופן הבא:

 • ​אם יקרה לכם אירוע נכות במהלך התקופה שבין המועד בו נמשכו או נוידו כל הכספים ועד למועד בו חודשו ההפקדות לקרן, לא תהיו זכאים לכיסוי ביטוחי בגין הנכות שנגרמה מאירוע זה. זאת גם אם התביעה תוגש לאחר שחידשתם את הפקדות הכספים לקרן.
 • יתכן שתידרשו למלא הצהרת בריאות חדשה כתנאי להצטרפות מחדש לקרן. אם מצבכם הרפואי השתנה, הקרן עלולה לסרב לקבל אתכם בשנית או שהיא תחליט לקבל אתכם בתנאים מגבילים.
 • אם בקשתכם להצטרף לקרן תאושר, בחירת שיעור הכיסוי הביטוחי החדש יהיה בהתאם לגילכם בעת שחזרתכם להפקיד לקרן הפנסיה. שינוי שיעור הכיסוי הביטוחי עלול להוביל לקצבאות נכות ושאירים נמוכות יותר.
 • אם בקשתכם להצטרף לקרן תאושר תחול תקופת אכשרה של חמש שנים. בתקופה זו לא תהיו זכאים לכיסוי ביטוחי בגין מקרה נכות או פטירה שנגרמו כתוצאה ממצב רפואי שאירע או החל לפני ההצטרפות מחדש לקרן.

משיכה או ניוד חלקי של כספים מקרן הפנסיה:

  ​אם תרצו למשוך או לנייד חלק מהכספים שחסכתם בקרן הפנסיה, פעולה זו עשויה להשפיע באופן הבא:
 • לאחר משיכה או ניוד הכספים, בין אם מדובר בתגמולים או פיצויים, היתרה המנוהלת בקרן תקטן ובהתאם לכך תקטן גם הקצבה החודשית הצפויה בגיל פרישה.
 • אם תבקשו להמשיך להפקיד לקרן לאחר משיכה או ניוד כספי התגמולים, ההשפעות יהיו:
 • 1. שיעור הכיסוי הביטוחי שלכם ייקבע מחדש בהתאם לגילכם במועד בו תחזרו להפקיד לקרן. שינוי שיעור הכיסוי הביטוחי עלול להוביל לקצבאות נכות ושאירים נמוכות יותר. 
2. תחול עליכם תקופת אכשרה למקרה פטירה לתקופה של חמש שנים. כלומר, במקרה של פטירה במהלך תקופת האכשרה כתוצאה ממצב רפואי שאירע או החל לפני מועד המשיכה או הניוד, קצבת השאירים שיקבלו שאיריכם תהיה נמוכה יותר.
 • ​אם יקבע כי קיימת לכם זכאות לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה, יהיה עליכם להחזיר לקרן כספים שמשכתם או שניידתם מרכיב התגמולים לאחר מועד אירוע המזכה למקרה נכות.
 • ​אם בחשבונכם מעודכנים ארכת ביטוח (שמירת זכויות אוטומטית) או הסדר ביטוח (שמירת זכויות יזומה), בעת משיכה או ניוד כספי התגמולים ארכת הביטוח או הסדר הביטוח יסתיימו.
 • ​​​אם קיים לכם כיסוי ביטוחי בקרן ומשכתם או ניידתם את כספי התגמולים או הפיצויים, עלות דמי הביטוח שנדרש יהיה לשלם על מנת לשמור על אותו כיסוי ביטוחי תהיה גבוהה יותר.


*ה​השלכות לעניין הכיסויים הביטוחים בשל משיכה או ניוד כספים, אינן רלבנטיות לעמיתים שלא מעודכן בחשבונם מסלול ביטוחי הכולל כיסוי ביטוחי למקרה נכות ו/או פטירה.

**יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין בעמוד זה לבין הוראות הדין והוראות התקנון, יגברו האחרונות.

***הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.

****אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

שאלות ותשובות

 • לאחר כל ניוד ו/או משיכה של תגמולים, תחול תקופת אכשרה חדשה, רק לגבי כיסוי לשאירים ובאופן יחסי לסכום התגמולים שנמשך / נויד.

  דוגמאות להבהרה:

  מבוטח עם בעיות גב נייד לקרן אחרת את כל כספי התגמולים, לאחר כשנה איבד את כושרו לעבוד כתוצאה מבעיות הגב. האם המבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות? הניוד לא משפיע על תקופת האכשרה כיוון שמדובר על תקופת אכשרה במקרי פטירה ובדוגמה זו מדובר על מקרה נכות.

  מבוטח עם מחלת לב נייד לקרן אחרת את כל כספי התגמולים, לאחר כשנה נפטר כתוצאה מתאונת דרכים. האם שאירי המבוטח יהיו זכאים לפנסיית שאירים? הניוד לא משפיע על הזכאות לשאירים כיוון שתקופת האכשרה הנדרשת מתייחסת למחלה / למצב בריאותי שהיה קיים במועד הניוד ובדוגמה זו מדובר על פטירה שהיא תוצאה של תאונה.

 • גיל ההצטרפות יחושב לפי גיל המבוטח במועד ההפקדה הראשון שלאחר המשיכה ו/או ניוד התגמולים. כלומר, אם המבוטח משך / נייד החוצה שקל (או יותר) מכספי התגמולים, ייקבע הכיסוי הביטוחי שלו לפי גילו הנוכחי (ולא לפי גיל ההצטרפות המקורי). בחלק מהמסלולים יתכן ששינוי הגיל לא יביא לשינוי בשיעורי הכיסוי, כיוון שלאישה בכל גיל הצטרפות ולגבר שמצטרף עד גיל 40  ברוב מסלולי הביטוח בקרן קיים כיסוי של 75% לנכות ו- 100% לשאירים.​

 • אין השלכות על עלות הכיסוי הביטוחי לנכות (ביחס לכיסוי של 1 ₪ פנסיית נכות). ​

 • עלות הכיסוי תגדל ביחס לסכום שנמשך (ביחס לכיסוי של 1 ₪ לפנסיית שאירים). הסיבה לכך היא שהמבוטח צריך לרכוש ביטוח למקרי פטירה בסכום גדול יותר בהתאם לסכום שנמשך.​

כלים נוספים