​כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך ובאפשרות בת זוגך לשעבר לבצע חלוקה של החיסכון הפנסיוני, בהתאם לקביעת בית המשפט בעניינכם ובהתאם להוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד - 2014 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לרישום הערה לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​מטרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו היא להסדיר באמצעות גוף משלם את אופן חלוקת הכספים שנצברו בקרן הפנסיה בין בני זוג שנפרדו, כפי שנקבע בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

לפני הגשת הבקשה לחלוקת כספי החיסכון בקרן הפנסיה, ודא שברשותך המסמכים הבאים:

  • פסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין שניתן על-ידי ערכאה המוסמכת לכך
  • צילום תעודת זהות ברור וקריא של בת או בן הזוג לשעבר
  • אישור פקיד שומה על ניכוי מס (שים לב, אם לא תצרף אישור זה לבקשתך, חלוקת כספי החיסכון בקרן הפנסיה תבוצע בניכוי מס מלא, בהתאם להוראות הדין)

על מנת להגיש בקשה לחלוקת הכספים שנצברו בקרן הפנסיה, עליך למלא את הטפסים הבאים:

  • טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת החיסכון הפנסיוני
  • טופס בחירת בת או בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים, ככל שרלוונטי
  • טופס הצטרפות חתום על-ידי בת או בן הזוג לשעבר

את הטפסים המלאים והחתומים בצירוף המסמכים הנדרשים, באפשרותך להגיש באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה וגמל, רח' אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802
בדואר רשום לאותה הכתובת
במסירה אישית של מסמך המקור, או העתק מסמך הכולל חותמת "נאמן למקור"

בקשה לרישום הערה לחלוקת החיסכון בקרן הפנסיה תיקלט לא יאוחר מארבעה ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה.

  • במידה שהמסמכים שהגשת יימצאו מלאים ותקינים, אנו נשלח לך ולבת או בן הזוג לשעבר הודעה בדואר רשום ובדואר אלקטרוני (במקרה שניתנה לכך הסכמה מראש) על רישום ההערה.
  • במידה שנמצא סייג שבשלו מנועה הראל מלרשום את ההערה על חלוקת כספי קרן הפנסיה, אנו נשלח הודעת דחייה לשניכם עד להשלמת החוסרים, בהתאם להודעה.

בתוך 45 ימים ממועד שליחת מכתב אודות רישום ההערה, תבוצע חלוקה של כספי קרן הפנסיה.
בקרן הפנסיה עתידית קופת פנסיה החלוקה תבוצע רק במועד האירוע המזכה.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף